Delårsrapport januari-mars 2018

Willhems delårsrapport januari – mars 2018 är nu publicerad.

 • Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 33 323 Mkr (33 397).
 • Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 370 Mkr (303), vilket motsvarar en värdeökning på 1,1 procent (1,0). Realiserad värdeförändring uppgick till 5 Mkr (-).
 • Intäkterna ökade till 536 Mkr (474), ökningen motsvarar 13 procent.
 • Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder är fortsatt hög och uppgick till 99,6 procent (99,6) och som helhet inklusive lokaler och övriga areor till 98,7 procent (98,7).
 • Driftnettot uppgick till 269 Mkr (244), en ökning med 10 procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var en procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 625 Mkr (529).
 • Den orealiserade värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till 84 Mkr (23).
 • Resultat efter skatt uppgick till 470 Mkr (370).
 • Willhem har under perioden tecknat avtal om förvärv av två fastigheter med 154 lägenheter i Helsingborg till ett fastighetsvärde om 170 Mkr. Tillträde är beräknat till maj.
 • Under perioden har 722 lägenheter samt del av en fastighet i Malmö avyttrats till ett fastighetsvärde om totalt 800 Mkr.
 • I februari fick Willhem pris i kategorin ”Största lyft serviceindex” bland bolag med minst 9 000 lägenheter, när AktivBo delade ut ”Kundkristallen” till de bolag som av sina hyresgäster utsetts till Sveriges bästa hyresvärdar

Kommentar från vd Mikael Granath:

”Resultatet fortsätter utvecklas positivt och driftnettot ökade med 10 procent. I mars ingick vi avtal om att förvärva 154 lägenheter i Helsingborg samtidigt som vi frånträdde 722 lägenheter i Malmö. Nyproduktionstakten fortsätter stadigt uppåt och två projekt med 94 lägenheter i egen regi färdigställdes under kvartalet. Samtidigt har vi totalt 874 lägenheter i produktion inklusive projekt i egen regi, förvärvade och avtalade projekt. I början av året mottog vi utmärkelsen Kundkristallen för största lyftet inom området service.”

För fullständig rapport, se pdf.