Willhems delårsrapport januari – juni 2013

Delåret 1 januari - 30 juni:

  • Koncernens intäkter ökade till 594 Mkr (406), en ökning med 46 procent. Ökningen beror huvudsakligen på tillväxt i fastighetsbeståndet.
  • Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).
  • Driftnettot uppgick till 300 Mkr (193), en ökning med 55 procent.
  • Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 44 Mkr (9).
  • Rörelseresultatet uppgick till 322 Mkr (186).
  • Resultat före skatt uppgick till 222 Mkr (55).
  • Periodens orealiserade värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till 116 Mkr (21).
  • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 13 033 Mkr (12 527).
  • Under perioden förvärvades 26 studentlägenheter i Halmstad. I Jönköping och Malmö tillträdde Willhem fyra fastigheter med totalt 211 lägenheter. Periodens förvärvade fastighetsvärde uppgick till 343 Mkr.

Kommentar från vd Mikael Granath:

Efterfrågan på boende är fortsatt stark på alla delmarknader där vi verkar. På alla marknader utom Halmstad pågår uppgradering av lägenheter i varierande omfattning. Vårt uppgraderingskoncept, som går under namnet Willhemlyftet, innebär att vi renoverar lägenheter till nyskick när de sägs upp. Parallellt med detta pågår även andra utvecklingsprojekt i fastigheterna.

För fullständig rapport, se pdf:
Delårsrapport januari - juni 2013