Willhems delårsrapport januari – september 2013

Delåret 1 januari - 30 september:

  • Koncernens intäkter ökade till 895 Mkr (618), en ökning med 45 procent. Ökningen beror huvudsakligen på tillväxt i fastighetsbeståndet.
  • Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (97).
  • Driftnettot uppgick till 487 Mkr (316), en ökning med 54 procent. I jämförbart bestånd var ökningen cirka 5 procent.
  • Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 45 Mkr (9).
  • Rörelseresultatet uppgick till 502 Mkr (301).
  • Periodens orealiserade värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till 127 Mkr (-20).
  • Resultat före skatt ökade till 304 Mkr (53).
  • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 13 160 Mkr (12 527).
  • Under perioden förvärvades 26 studentlägenheter i Halmstad. I Jönköping, Malmö och Stockholm tillträdde Willhem fem fastigheter med totalt 243 lägenheter. Periodens förvärvade fastighetsvärde uppgick till 402 Mkr. 

Kommentar från vd Mikael Granath:

Efterfrågan på boende är fortsatt stark på alla delmarknader där vi verkar; här känner vi inga tendenser till avmattning, snarare tvärtom. Den lilla vakans vi har, 1 procent (1), är relaterad till naturlig omflyttning. På åtta av våra nio delmarknader pågår uppgradering av lägenheter i varierande omfattning. Vårt uppgraderingskoncept, som går under namnet Willhemlyftet, innebär att vi renoverar lägenheter till nyskick när de sägs upp. Konceptet är under ständig utveckling vad gäller material, inköp och produktion. Vi lägger nu grunden för nästa års produktionsvolym som kommer att bli betydligt högre än årets.

För fullständig rapport, se pdf.