Bästa halvårsresultatet för Willhem sedan starten

Willhems delårsrapport januari – juni 2019 är nu publicerad.

  • Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 37 489 Mkr (34 087).
  • Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 890 Mkr (662), vilket motsvarar en värdeökning på 2,4 procent (2,0).
  • Intäkterna ökade till 1 123 Mkr (1 071), ökningen motsvarar 4,9 procent.
  • Driftnettot uppgick till 663 Mkr (610), en ökning med 8,7 procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 5,8 procent.
  • Värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till -531 Mkr (62).
  • Resultat efter skatt uppgick till 603 Mkr (847).
  • Willhem har under perioden förvärvat en fastighet med 96 lägenheter i Helsingborg samt 11 fastigheter i Malmö med 201 lägenheter, till ett totalt fastighetsvärde om 506 Mkr. I juni förvärvades 66 lägenheter i Stockholm vilka är under produktion till ett avtalat fastighetsvärde om 190 Mkr.
  • Under perioden har 781 lägenheter i Malmö avyttrats till ett avtalat fastighetsvärde om 900 Mkr.
  • I januari har tre gröna obligationer emitterats till ett totalt värde om 1 300 Mkr.

Kommentar från vd Mikael Granath:

”Det har varit ett mycket positivt första halvår för Willhem med det bästa rörelseresultatet sedan starten av bolaget. Driftnettot ökade med 8,7 procent jämfört med föregående år och värdeutvecklingen på fastigheterna uppgick till 2,4 procent. Vår egen kostnadseffektiva nyproduktion och Willhemlyftet bidrar till det starka resultatet. Med siffror som pekar i rätt riktning, nöjdare kunder och nöjdare medarbetare ser jag fram emot fortsättningen på året.”

För fullständig rapport, se pdf.