Betydande tillväxt och starkt resultat första halvåret 2017

Willhems delårsrapport januari – juni 2017 är nu publicerad.

 • Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 30 402 Mkr (25 898).
 • Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 643 Mkr (331), vilket motsvarar en värdeökning på 2,2 procent (1,8). Realiserad värdeförändring uppgick till          1 Mkr (9).
 • Intäkterna ökade till 983 Mkr (725), ökningen motsvarar 36 procent.
 • Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder är fortsatt hög och uppgick till 99,7 procent (99,7) och som helhet till 98,8 procent (98,9).
 • Driftnettot uppgick till 561 Mkr (400), en ökning med 40 procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var cirka 5 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 169 Mkr (711).
 • Den orealiserade värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till 87 Mkr (-143).
 • Resultat efter skatt uppgick till 860 Mkr (364).
 • Under perioden tillträdde Willhem 1 945 lägenheter i Eskilstuna, Halmstad och Helsingborg, till ett fastighetsvärde om 3 319 Mkr.
 • Under perioden har avtal tecknats om förvärv av 1 138 lägenheter i Helsingborg till ett fastighetsvärde om 1 862 Mkr. Fastigheterna ingick i ett större bestånd där en del förvärvades av Willhem. Vidare tecknades avtal om ett fastighetsbyte med Framtiden-koncernen i Göteborg. Avtal har också tecknats om förvärv av nyproduktion i Helsingborg omfattande 96 lägenheter till ett fastighetsvärde om 229 Mkr.
 • Som ett led i att effektivisera förvaltningen har avtal tecknats om försäljning av ett fastighetsbestånd i Lysekil med 226 lägenheter samt en andel kommersiella lokaler.

Kommentar från vd Mikael Granath:

”Resultatet för första halvåret stärktes jämfört med tidigare år. I jämförbart bestånd ökade driftnettot med cirka 5 procent. Under perioden har vi tillträtt cirka 2000 lägenheter i Eskilstuna, Halmstad och Helsingborg parallellt med ökad aktivitet inom nyproduktion, som både omfattar förvärvade projekt och projekt som genomförs i egen regi. Vi har för avsikt att framöver prioritera utvecklingen av projekt i egen regi. Därutöver ligger vårt primära investeringsfokus inom segmentet samhällsfastigheter.”

För fullständig rapport, se pdf.