Delårsrapport januari-juni 2018

Willhems delårsrapport januari - juni 2018 är nu publicerad.

Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 34 087 Mkr (33 397).
Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 662 Mkr (643), vilket motsvarar en värdeökning på 2,0 procent (2,2). Realiserad värdeförändring uppgick till 4 Mkr (1).

  • Intäkterna ökade till 1 071 Mkr (983), ökningen motsvarar 9 procent. Ökningen i jämförbart bestånd var 3 procent.

  • Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder är fortsatt hög och uppgick till 99,7 procent (99,7) och som helhet inklusive lokaler och övriga areor till 98,8 procent (98,8).

  • Driftnettot uppgick till 610 Mkr (561), en ökning med 9 procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 3 procent.

  • Rörelseresultatet uppgick till 1 236 Mkr (1 169).

  • Den orealiserade värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till 62 Mkr (87).

  • Resultat efter skatt uppgick till 847 Mkr (860).

  • Under perioden har 722 lägenheter i Malmö avyttrats till ett avtalat fastighetsvärde om totalt 795 Mkr. Utöver det har en del av en fastighet avyttrats till ett avtalat fastighetsvärde om 15 Mkr.

  • Vidare har avtal tecknats om avyttring av tre fastigheter med 107 lägenheter samt ett antal lokaler i Karlstad.

  • I maj tillträdde Willhem två fastigheter med 154 lägenheter i Helsingborg till ett fastighetsvärde om 170 Mkr.

  • I februari fick Willhem pris i kategorin ”Största lyft serviceindex” bland bolag med minst 9 000 lägenheter, när AktivBo delade ut ”Kundkristallen” till de bolag som av sina hyresgäster utsetts till Sveriges bästa hyresvärdar

Kommentar från Mikael Granath:

”Resultatet fortsätter utvecklas positivt och driftnettot ökade med 9 procent. Nyproduktionstakten fortsätter stadigt uppåt och två projekt med 94 lägenheter i egen regi färdigställdes under första halvåret. Sammantaget har vi 874 lägenheter i produktion, vari ingår projekt i egen regi, förvärvade och avtalade projekt. I början av året mottog vi utmärkelsen Kundkristallen för största lyftet inom området service.”

För fullständig rapport, se pdf.