Ett starkt 2018 för Willhem

Willhems årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2018 finns nu tillgänglig i digital form på willhem.se. I årsredovisningen summeras ett år som präglats av en stark resultatutveckling och ökad kundnöjdhet.

Några viktiga händelser under 2018:

  • Koncernens intäkter uppgick till 2 152 Mkr (2 031), vilket innebär en ökning med 6,0 procent. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 36 265 Mkr (33 397). Den orealiserade värdeutvecklingen på fastigheter uppgick till 2 015 Mkr (1 894), vilket motsvarar 5,9 procent. Driftnettot uppgick till 1 272 Mkr (1 191), en ökning med 6,8 procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 3,6 procent.
  • Affärsområdet Nyproduktion har stärkts och samtliga projekt har resultatmässigt överträffat förväntningarna. Totalt har fem projekt med 198 lägenheter färdigställts under året.
  • Arbetet med ständiga förbättringar av servicen till hyresgästerna resulterade i en höjning av serviceindex, från 76,8 till 77,2 procent, vilket är ett resultat av ett målmedvetet förbättringsarbete.
  • Willhem är fortsatt aktiv på kapitalmarknaden och etablerade under hösten ett grönt ramverk samt emitterade de första gröna obligationerna. Etableringen av det gröna ramverket är ett led i bolagets hållbarhetsarbete. Willhem bibehåller också utmärkta ratingbetyget A- Stable Outlook från Standard & Poor´s.
  • Willhem har under året förvärvat 273 lägenheter i Helsingborg till ett fastighetsvärde om 550 Mkr. Vidare har avtal tecknats om förvärv av 66 lägenheter i Sundbyberg till ett fastighetsvärde om 190 Mkr. Under året har också 846 lägenheter i Malmö och Karlstad avyttrats till ett avtalat fastighetsvärde om 942 Mkr.

En tryckt version av årsredovisningen kommer inom kort att finnas tillgänglig och går att beställa via info@willhem.se eller på telefon: 031-788 70 00. Läs hela Willhems årsredovisning här.