Ett starkt 2020 för Willhem

Willhems års- och hållbarhetsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig i digital form på willhem.se. I årsredovisningen summeras ett år som varit starkt med ökande driftnetto, stigande fastighetsvärden och nöjdare kunder.

  • Koncernens intäkter uppgick till 2 374 Mkr (2 256), vilket innebar en ökning med 5,2 procent. Driftnettot uppgick till 1 487 Mkr (1 368), en ökning med 8,7 procent. Driftnettoökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 6,7 procent.
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 46 347 Mkr (40 075). Den orealiserade värdeutvecklingen på fastigheter uppgick till 2 639 Mkr (2 619), vilket motsvarar 6,0 procent. Under året har Willhem förvärvat fastigheter för totalt 2 405 Mkr (821).
  • Arbetet med ständiga förbättringar av servicen till hyresgästerna resulterade i en höjning av serviceindex med 2,3 procentenheter, från 79,1 till 81,4 procent, vilket är ett resultat av ett målmedvetet förbättringsarbete.
  • Willhem är fortsatt aktiva på kapitalmarknaden och bibehåller det utmärkta ratingbetyget A- Stable Outlook från Standard & Poor´s. Den totala finansieringen uppgick till 27 058 Mkr, varav obligationer 17 134 Mkr, certifikat 4 785 Mkr och banklån 5 139. 
  • Willhem har under året förvärvat och tillträtt 754 lägenheter i Malmö, Helsingborg och Stockholm samt nyproduktionsprojekt i Eskilstuna och Malmö med totalt 337 lägenheter.
  • Under året har hela världen påverkats av en pandemi där viruset covid-19 spridit sig. Hittills har Willhems verksamhet påverkats i begränsad omfattning. Vår exponering mot särskilt utsatta branscher är låg. Det, tillsammans med Willhems finansiella styrka, gör att vi i dagsläget bedömer att pandemin får begränsad påverkan på bolaget.

En tryckt version av årsredovisningen kommer inom kort att finnas tillgänglig och går att beställa via info@willhem.se eller på telefon: 031-788 70 00. Läs hela Willhems årsredovisning här. Årsstämma kommer att hållas den 6 maj 2021.

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Granath
Vd, Willhem
Tfn: 0705-77 15 84

Heidi Bladh
Ekonomidirektör, Willhem
Tfn: 0709-22 36 67


Denna information är sådan som Willhem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 april 2021 klockan 15.00.