Ett starkt år med god resultatutveckling

Willhems bokslutskommuniké för 2020 finns nu tillgänglig på willhem.se.

Bokslutskommuniké januari-december 2020

 • Intäkterna ökade till 2 374 Mkr (2 256), motsvarande en ökning på 5,2 procent.
 • Driftnettot uppgick till 1 487 Mkr (1 368), en ökning med 8,7 procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 6,7 procent.
 • Årets orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 2 639 Mkr (2 619), vilket motsvarar en värdeökning på 6,0 procent (7,0).
 • Värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till -370 Mkr (-350).
 • Resultat efter skatt uppgick till 2 774 Mkr (2 478).
 • Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 46 347 Mkr (40 075).
 • Under året har Willhem förvärvat fastigheter för totalt 2 405 Mkr (821).
 • Investeringarna i fastighetsbeståndet uppgick till 1 397 Mkr (1 237), varav 1 126 Mkr (1 023) avser investeringar i befintliga fastigheter och 271 Mkr (214) avser nyproduktion.
 • Willhem har under perioden förvärvat 41 lägenheter i Helsingborg samt 449 lägenheter i Malmö.
 • Avtal har tecknats om förvärv av 870 nyproducerade lägenheter i Stockholm. Affären omfattar sex hyresrättsprojekt varav två tillträddes i februari. Avtalat fastighetsvärde uppgick till drygt 2 mdr. I november justerades avtalen till att gälla fem projekt med drygt 730 lägenheter till ett avtalat fastighetsvärde om cirka 1,8 mdr.
 • Under året har hela världen påverkats av en pandemi där viruset covid-19 spridit sig. Hittills har Willhems verksamhet påverkats i begränsad omfattning. Vår exponering mot särskilt utsatta branscher är låg. Det, tillsammans med Willhems finansiella styrka, gör att vi i dagsläget bedömer att pandemin får begränsad påverkan på bolaget.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,65 kr (-) per aktie, vilket motsvarar 501 Mkr (-).

Kommentar från vd Mikael Granath

Vi kan summera ett år där vi haft en stabil ekonomisk utveckling, ökande driftnetto och stigande fastighetsvärden. Jämfört med föregående år ökade driftnettot med 8,7 procent och uppgick till 1 487 Mkr. Ökningen i jämförbart bestånd uppgick till 6,7 procent. Värdeutvecklingen på fastigheterna uppgick till 2 639 Mkr och marknadsvärdet till 46 347 Mkr. Vi har förstärkt vår marknadsposition i Stockholm och Malmö genom förvärv och har fortsatt utveckla vår nyproduktion i egen regi. Sammantaget har det varit ännu ett positivt år med ett starkt ekonomiskt resultat.”

För fullständig rapport, se pdf


För ytterligare information, kontakta:

Mikael Granath
Vd, Willhem
Tfn: 0705-77 15 84

Heidi Bladh
Ekonomidirektör, Willhem
Tfn: 0709-22 36 67


Denna information är sådan som Willhem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 februari 2021 klockan 08.00.