Fortsatt betydande tillväxt och starkt resultat under första kvartalet 2017

Willhems delårsrapport januari – mars 2017 är nu publicerad.

  • Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 29 840 Mkr (25 898).
  • Under första kvartalet tillträdde Willhem 1 945 lägenheter i Eskilstuna, Halmstad och Helsingborg, till ett fastighetsvärde om 3 319 Mkr.
  • Intäkterna ökade till 474 Mkr (361), ökningen motsvarar 31 procent.
  • Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder är fortsatt hög och uppgick till 99,7 procent (99,7) och som helhet till 98,8 procent (98,9).
  • Driftnettot uppgick till 244 Mkr (173), en ökning med 41 procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var drygt 7 procent.
  • Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 303 Mkr (96), vilket motsvarar en värdeökning på 1,0 procent (0,5).
  • Rörelseresultatet uppgick till 529 Mkr (266).
  • Den orealiserade värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till 23 Mkr (-83).
  • Resultat efter skatt uppgick till 370 Mkr (108).

Kommentar från vd Mikael Granath:

”Resultatet för första kvartalet stärktes jämfört med tidigare år. I jämförbart bestånd ökade driftnettot med cirka 7 procent. Under perioden har vi tillträtt cirka 2000 lägenheter i Eskilstuna, Halmstad och Helsingborg parallellt med ökad aktivitet inom nyproduktion, som både omfattar förvärvade projekt och projekt som genomförs i egen regi. Vi har för avsikt att framöver prioritera utvecklingen av projekt i egen regi. Därutöver ligger vårt primära investeringsfokus inom segmentet samhällsfastigheter. 2017 har startat positivt och vi ser fram emot fortsättningen.”

 

För fullständig rapport, se pdf.