Fortsatt starkt resultat trots utmaningar i omvärlden

Willhems delårsrapport för januari-september 2022 finns nu tillgänglig.

  • Intäkterna ökade till 1 987 Mkr (1 860), motsvarande en ökning på 6,8 procent.
  • Driftnettot uppgick till 1 279 Mkr (1 170), en ökning med 9,3 procent. I jämförbart fastighetsbestånd ökade driftnettot med 4,4 procent.
  • Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 786 Mkr (4 558), vilket motsvarar en värdeökning på 1,3 procent (9,5). I tredje kvartalet har ingen värdeförändring skett.
  • Värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till 1 798 Mkr (488).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 712 Mkr (4 551).
  • Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 59 949 Mkr (51 299).
  • Under första halvåret har Willhem förvärvat 14 fastigheter i Göteborg, Helsingborg, Malmö och Stockholm för totalt 1 222 Mkr (236).
  • Investeringarna i fastighetsbeståndet uppgick till 1 381 Mkr (1 238), varav 835 Mkr (795) avser investeringar i befintliga fastigheter och 546 Mkr (443) avser nyproduktion.
  • Willhems långfristiga kreditbetyg A- med stabil outlook bekräftades i september 2022 av Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s (S&P) i en ny kreditrapport.

För fullständig rapport, se pdf.

Kommentar från vd Mikael Granath:

” Trots utmaningar i omvärlden visar perioden på ett stabilt resultat. Driftnettot ökade med 9,3 procent och överskottsgraden uppgick till 64,4 procent. Värdeförändringen på fastigheterna uppgick till 786 Mkr och fastighetsvärdet är nu 59 949 Mkr. Den stigande inflationen och andra omvärldsfaktorer kommer dock att resultera i ökade förvaltnings- och räntekostnader framöver. Det skapar ett behov av en högre intäktsökning än normalt, vilket påverkar årets hyresförhandlingar. För att möta utmaningen med prisökningar och tillgång till byggmaterial har vi bildat ett eget bolag som ska köpa in och lagerhålla material till våra renoveringar. ”


Den 22 november kl. 10.00 presenterar Mikael Granath, vd och Peter Malmén, finansdirektör Willhems delårsrapporten januari-september 2022 via en webbsändning.

Länk till webbsändning: https://ir.financialhearings.com/willhem-q3-2022 

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Granath
Vd, Willhem
Tfn: 0705-77 15 84

Peter Malmén
Finansdirektör och vice vd Willhem
Tfn: 0705 68 31 83


Denna information är sådan som Willhem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 november 2022 klockan 9.00.