Fortsatt tillväxt under tredje kvartalet

Willhems delårsrapport januari - september 2015 är nu publicerad.

  • Intäkterna ökade till 1 015 Mkr (943), en ökning med 8 procent.
  • Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).
  • Driftnettot uppgick till 577 Mkr (543), en ökning med 6 procent.
  • Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 253 Mkr (95), vilket motsvarar en värdeökning på 1,6 procent (0,7). Realiserad värdeförändring uppgick till 37 Mkr (5).
  • Rörelseresultatet uppgick till 829 Mkr (614).
  • Den orealiserade värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till 14 Mkr (-306).
  • Resultat före skatt uppgick till 666 Mkr (-16).
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 16 028 Mkr (15 202).
  • Under perioden har 523 lägenheter i Göteborg och 46 lägenheter i Malmö förvärvats till ett fastighetsvärde om 554 Mkr. Avtal har tecknats om förvärv av 610 lägenheter i Helsingborg med tillträde 1 oktober.
  • I Borås har en fastighet som innehåller lokaler avyttrats. I Ulricehamn, Malmö och Karlstad har totalt 357 lägenheter avyttrats. Totalt fastighetsvärde för avyttrade fastigheter uppgick till 306 Mkr.


Kommentar från vd Mikael Granath:
"
Efterfrågan på boende där Willhem har fastigheter är fortsatt stark. Vår avsikt är att växa och vi utvärderar kontinuerligt nya investeringsmöjligheter. Under perioden har 569 lägenheter i Göteborg och Malmö förvärvats. Avtal har tecknats om förvärv av 610 lägenheter i Helsingborg med tillträde 1 oktober. Utöver detta pågår en inventering av möjliga byggrätter i vår fastighetsportfölj i syfte att skapa möjligheter till förtätning genom nyproduktion. 2015 har utvecklats positivt och vi ser fram emot en lika positiv fortsättning."

För fullständig rapport, se pdf.