Kraftig expansion och fortsatt starkt rörelseresultat

Willhems delårsrapport januari - september 2016 är nu publicerad.

  • Willhem tillträdde den 30 september 4 302 lägenheter i Göteborgsområdet, Borås, Skövde, Trollhättan och Karlstad, till ett fastighetsvärde om 5 000 Mkr. Avtal har tecknats om att förvärva 352 nyproducerade hyresrätter i Karlstad och Linköping, till ett fastighetsvärde om 595 Mkr, med tillträden successivt under 2016-2017. Efter perioden, i oktober har avtal tecknats om förvärv av totalt 1 763 hyreslägenheter i Halmstad och Eskilstuna till ett fastighetsvärde om 2,8 mdr, med planerat tillträde till 1 mars 2017. Förvärven påverkar inte periodens resultat i någon större omfattning.
  • Intäkterna ökade till 1 092 Mkr (1 015), ökningen motsvarar 8 procent.
  • Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,6 procent (99,6) och som helhet till 98,8 procent (98,5).
  • Driftnettot uppgick till 636 Mkr (577), en ökning med 10 procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var drygt 5 procent.
  • Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 1 034 Mkr (253), vilket motsvarar en värdeökning på 4,3 procent (1,6). Realiserad värdeförändring uppgick till 9 Mkr (37).
  • Rörelseresultatet uppgick till 1 638 Mkr (829).
  • Den orealiserade värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till -143 Mkr (14).
  • Resultat efter skatt uppgick till 1 036 Mkr (538).
  • Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 24 845 Mkr (18 203).

Kommentar från vd Mikael Granath:

”Perioden utmärks av en kraftig expansion till följd av större fastighetsaffärer. I maj tecknades avtal avseende nyproducerade fastigheter i Karlstad och Linköping. Den 30 september tillträdde vi 4 302 lägenheter belägna i västra Sverige. I oktober tecknade vi avtal om ytterligare förvärv av 1 763 lägenheter i Halmstad och Eskilstuna. I oktober tog vi också det första spadtaget för vår nyproduktion av 66 lägenheter i Jönköping. Planering pågår för ytterligare nyproduktion i med målet att nå en produktionstakt om 250 lägenheter per år. Utöver det planerar vi att nästa år genomföra cirka 1 000 Willhemlyft, som innebär att vi renoverar lägenheter under tiden mellan utflyttande och inflyttande hyresgäst.” 


För fullständig rapport, se pdf.