Ökat driftnetto och kraftig värdeökning för Willhem

Willhems bokslutskommuniké för 2021 finns nu tillgänglig på willhem.se.

Bokslutskommuniké januari-december 2021

 • Intäkterna ökade till 2 491 Mkr (2 374), motsvarande en ökning på 4,9 procent.
 • Driftnettot uppgick till 1 544 Mkr (1 487), en ökning med 3,8 procent.
 • Årets orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 7 653 Mkr (2 639), vilket motsvarar en värdeökning på 15,6 procent (6,0).
 • Värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till 670 Mkr (-370).
 • Årets resultat efter skatt uppgick till 7 281 Mkr (2 774).
 • Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av året 56 560 Mkr (46 347).
 • Under året har Willhem förvärvat sju fastigheter i Stockholm, Malmö och Halmstad för totalt 1 039 Mkr (2 405).
 • Investeringarna i fastighetsbeståndet uppgick till 1 725 Mkr (1 397), varav 1 092 Mkr (1 126) avser investeringar i befintliga fastigheter och 663 Mkr (271) avser nyproduktion.
 • Under året har totalt 117 lägenheter avyttrats i Helsingborg och Borås.
 • Under hösten emitterades fem gröna obligationer om totalt 2 900 Mkr.
 • Willhem har fått anpassa verksamheten med hänsyn till covid-19, men sammantaget har pandemin haft marginell påverkan på bolaget.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,65 kr (0,65) per aktie, vilket motsvarar 501 Mkr (501).

Kommentar från vd Mikael Granath

”Vi kan konstatera att värdetillväxten i bolaget har varit ovanligt stark under året. Intäktsflödena är stabila och driftnettot ökade med 3,8 procent. Vi har vuxit med cirka 680 lägenheter i Stockholm, Malmö och Halmstad. Vid årsskiftet hade vi även avtal om ytterligare förvärv av drygt 1 700 lägenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö, Eskilstuna och Jönköping. Inom vår nyproduktion är det hög aktivitet och vi har haft cirka 1 500 lägenheter under produktion. Energiförbrukningen har under året minskat med 5 procent."

För fullständig rapport, se pdf.


Den 25 februari kl. 09.00 presenterar Mikael Granath, vd och Peter Malmén, finansdirektör Willhems bokslutskommuniké 2021 via en webbsänd telefonkonferens.

Länk till webbsändning: https://tv.streamfabriken.com/willhem-q4-2021

Telefonkonferens: SE: +46 850 558 368


För ytterligare information, kontakta:

Mikael Granath
Vd, Willhem
Tfn: 0705-77 15 84

Peter Malmén
Finansdirektör och vice vd Willhem
Tfn: 0705 68 31 83


Denna information är sådan som Willhem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 februari 2022 klockan 15.00.