Positiv utveckling och stark rating

Willhems bokslutskommuniké för 2018 finns nu tillgänglig på willhem.se.

Bokslutskommuniké januari – december 2018:

 • Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av året 36 265 Mkr (33 397).
 • Årets orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 2 015 Mkr (1 894), vilket motsvarar en värdeökning på 5,9 procent (5,9). I förra årets orealiserade värdeförändring på 5,9 procent ingick en uppjustering på 2,6 procent till följd av förändrad redovisning av fastigheternas värde.
 • Intäkterna ökade till 2 152 Mkr (2 031), ökningen motsvarar 6,0 procent.
 • Driftnettot uppgick till 1 272 Mkr (1 191), en ökning med 6,8 procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 3,6 procent.
 • Värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till -94 Mkr (16).
 • Resultat efter skatt uppgick till 2 292 Mkr (2 143).
 • I december förnyades Willhems starka rating, A- Stable Outlook.
 • Willhem har under året förvärvat totalt tre fastigheter med 273 lägenheter i Helsingborg till ett fastighetsvärde om 550 Mkr. Avtal om förvärv har tecknats av en fastighet med 66 lägenheter i Sundbyberg till ett fastighetsvärde om 190 Mkr.
 • Under året har 846 lägenheter i Malmö och Karlstad avyttrats till ett avtalat fastighetsvärde om 942 Mkr.
 • Under hösten etablerades ett grönt ramverk för obligationer och den första emissionen om 800 Mkr genomfördes.
 • I februari 2018 fick Willhem priset Kundkristallen, för största förbättring inom Service 2017, i vår kategori av bostadsbolag.
 • I den årliga undersökningen, GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) ökar Willhem sitt resultat jämfört med året innan. Bolaget placerade sig på fjärde plats bland granskade icke noterade bolag i Sverige.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,52 kr (0,50) per aktie, vilket motsvarar 400,6 Mkr.

Kommentar från vd Mikael Granath:

”Vi har haft ännu ett år med stark resultatutveckling, driftnettot ökade med 6,8 procent. Portföljen har stärkts genom förvärv av 154 lägenheter i Helsingborg, 265 lägenheter i Malmö och totalt 242 lägenheter som ska uppföras i Stockholmsområdet. Vår egen nyproduktion har utvecklats och visar på ett mycket gott resultat med fem färdigställda projekt under året. I september emitterade vi vår första gröna obligation om totalt 800 Mkr som ett led i vårt finansiella hållbarhetsarbete.” 

För fullständig rapport, se pdf.