Särskilt bra år för Willhem och stabila framtidsutsikter

Willhems års- och hållbarhetsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig i digital form på willhem.se. Här summeras ett år som varit starkt med ökande driftnetto, stigande fastighetsvärden och nöjdare kunder.

  • Koncernens intäkter uppgick till 2 256 Mkr (2 152), vilket innebär en ökning med 4,8 procent. Driftnettot uppgick till 1 368 Mkr (1 272), en ökning med 7,5 procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 6,0 procent.
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 40 075 Mkr (36 265). Den orealiserade värdeutvecklingen på fastigheter uppgick till 2 620 Mkr (2 015), vilket motsvarar 7,0 procent.
  • Arbetet med ständiga förbättringar av servicen till hyresgästerna resulterade i en höjning av serviceindex med 2 procentenheter, från 77,1 till 79,1 procent, vilket är ett resultat av ett målmedvetet förbättringsarbete.
  • Willhem är fortsatt aktiva på kapitalmarknaden och bibehåller det utmärkta ratingbetyget A- Stable Outlook från Standard & Poor´s. Den totala finansieringen uppgick till 23 326 Mkr, varav obligationer 14 912 Mkr, certifikat 4 675 Mkr och banklån 3 739 Mkr.
  • Willhem har under året förvärvat 201 lägenheter i Malmö till ett avtalat fastighetsvärde om 277 Mkr. Utöver det har 162 nyproducerade lägenheter i Helsingborg och Stockholm tillträtts med ett totalt avtalat fastighetsvärde om 419 Mkr. I september tillträddes en fastighet i Täby med 178 lägenheter, som är under produktion, med ett avtalat fastighetsvärde om 473 Mkr.
  • I början av 2020 har hela världen påverkats av en pandemi där viruset covid-19 spridit sig. Pandemin kommer att få stor påverkan på världsekonomin och samhället. Det är i dagsläget svårt att förutse alla konsekvenser. Willhems huvudsakliga verksamhet är uthyrning av bostäder vilket innebär att exponeringen mot särskilt utsatta branscher bedöms vara låg. Det, tillsammans med Willhems finansiella styrka, gör att vi bedömer att pandemin får en begränsad påverkan på bolaget.

En tryckt version kommer inom kort att finnas tillgänglig och går att beställa via info@willhem.se eller på telefon: 031-788 70 00. Läs hela Willhems års- och hållbarhetsredovisning här. Årsstämma kommer att hållas den 6 maj 2020.

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Granath
Vd, Willhem
Tfn: 0705-77 15 84

Heidi Bladh
Ekonomidirektör, Willhem
Tfn: 0709-22 36 67


Denna information är sådan som Willhem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 april 2020 klockan 15.00.