Särskilt bra år och stark rating

Willhems bokslutskommuniké för 2019 finns nu tillgänglig på willhem.se.

Bokslutskommuniké januari – december 2019:

 • Intäkterna ökade till 2 256 Mkr (2 152), ökningen motsvarar 4,8 procent.
 • Driftnettot uppgick till 1 368 Mkr (1 272), en ökning med 7,5 procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 6,0 procent.
 • Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av året 40 075 Mkr (36 265).
 • Årets orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 2 619 Mkr (2 015), vilket motsvarar en värdeökning på 7,0 procent (5,9).
 • Värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till -350 Mkr (-94).
 • Resultat efter skatt uppgick till 2 478 Mkr (2 292).
 • I december förnyades Willhems starka rating, A- Stable Outlook.
 • Willhem har under året förvärvat 201 lägenheter i Malmö till ett avtalat fastighetsvärde om 277 Mkr. Utöver det har 162 nyproducerade lägenheter i Helsingborg och Stockholm tillträtts med ett totalt avtalat fastighetsvärde om 419 Mkr. I september tillträddes en fastighet i Täby med 178 lägenheter, som är under produktion, med ett avtalat fastighetsvärde om 473 Mkr.
 • I oktober tecknades avtal om förvärv av 256 hyresrätter som ska uppföras i Malmö med överenskommet fastighetsvärde om 435 Mkr. I december tecknades avtal om förvärv av en fastighet i Eskilstuna med 337 lägenheter som är under produktion med överenskommet fastighetsvärde om 617 Mkr. Dessa projekt förväntas vara färdigställda under 2023.
 • I Malmö har 781 lägenheter avyttrats till ett avtalat fastighetsvärde om 900 Mkr.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,65 kr (0,52) per aktie, vilket motsvarar 501 Mkr.

Kommentar från vd Mikael Granath:

Vi har haft ännu ett år med stark resultatutveckling, driftnettot ökade med 7,5 procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 6,0 procent. Portföljen har stärkts genom förvärv av 363 lägenheter i Malmö, Helsingborg och Stockholm. Utöver det har avtal tecknats om förvärv av totalt 771 lägenheter som är under produktion.  Vi har allt nöjdare kunder och engagerade medarbetare som känner ökad stolthet över att arbeta hos oss. Under året har vi även minskat vår klimatpåverkan, som ett resultat av väl avvägda investeringar, som minskar energianvändningen.”

För fullständig rapport, se pdf.


För ytterligare information, kontakta:

Mikael Granath
Vd, Willhem
Tfn: 0705-77 15 84

Heidi Bladh
Ekonomidirektör, Willhem
Tfn: 0709-22 36 67


Denna information är sådan som Willhem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 februari 2020 klockan 15.00.