Stabilt resultat och en stark position för Willhem - trots skakig omvärld

Willhems bokslutskommuniké för januari-december 2022 finns nu tillgänglig.

  • Intäkterna ökade till 2 664 Mkr (2 491), motsvarande en ökning på 6,9 procent.
  • Driftnettot uppgick till 1 695 Mkr (1 544), en ökning med 9,8 procent. I jämförbart fastighetsbestånd ökade driftnettot med 4,6 procent.
  • Årets orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till -1 069 Mkr (7 653), vilket motsvarar en värdenedgång på -1,8 procent (15,6). Värdenedgången i fjärde kvartalet uppgick till -1 855 Mkr (3 095), vilket motsvarar -3,0 procent (6,1).
  • Värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till 1 811 Mkr (670).
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 1 316 Mkr (7 281).
  • Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av året 59 886 Mkr (56 560).
  • Under året har Willhem förvärvat 17 fastigheter i Göteborg, Helsingborg, Malmö och Stockholm för totalt 2 429 Mkr (1 039).
  • Investeringarna i fastighetsbeståndet uppgick till 1 966 Mkr (1 725), varav 1 284 Mkr (1 092) avser investeringar i befintliga fastigheter och 682 Mkr (633) avser nyproduktion.
  • Willhems långfristiga kreditbetyg A- med stabil outlook bekräftades i september 2022 av kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor`s i en ny kreditrapport.

För fullständig rapport, se pdf.

Kommentar från vd Mikael Granath:

” Händelserna i omvärlden har skakat om spelplanen det senaste året. Trots det har vi ett stabilt och positivt årsresultat, om än marginellt sämre än vad vi planerat. Jämfört med föregående år ökade driftnettot med 9,8 procent och uppgick till 1 695 Mkr. Ökningen i jämförbart bestånd uppgick till 4,6 procent. Värdeutvecklingen på fastigheterna uppgick till -1 069 Mkr och marknadsvärdet till 59 886 Mkr. Ränteuppgången har även lett till att våra derivat ökat med 1 811 Mkr i värde. Hållbarhetsarbetet har hög prioritet och investeringarna i energiåtgärder har lett till en minskad förbrukning på 7,0 procent. ”

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Granath
Vd, Willhem
Tfn: 0705-77 15 84

Peter Malmén
Finansdirektör och vice vd Willhem
Tfn: 0705 68 31 83

Denna information är sådan som Willhem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 februari 2023 klockan 15.00.