Standard & Poor’s placerar Willhem på kreditbevakning negativ

Den 1 juni 2021 uppdaterade Standard & Poor’s (S&P) sina kriterier för ”Public & Social Housing Providers”. S&P har använt sig av denna metodik för att bedöma Willhems kreditrating sedan 2014. Med anledning av de uppdaterade kriterierna har S&P beslutat att Willhem inte längre kommer att bedömas under dessa kriterier.

S&P kommer framgent att utvärdera Willhem under sina kriterier för traditionella fastighetsbolag (”Key Credit Factors For The Real Estate Industry”). Vidare kommer S&P också att göra en bedömning avseende sannolikheten att Willhem skulle få extraordinärt stöd från Första AP-fonden i enlighet med sina kriterier ”Group Rating Methodology”.

Det innebär att Willhem har placerats på kreditbevakning negativ där S&P inom 90 dagar ska återkomma med sin bedömning av Willhems rating enligt de nya utvärderingskriterierna.

I februari 2021 bekräftade S&P Willhems rating om A- med stabila utsikter. Willhem kommer nu att utvärderas enligt S&P:s kriterier för traditionella fastighetsbolag. Sedan februari 2021 har inget skett som påverkar Willhems riskprofil negativt.

Kontakt:

Mikael Granath
Vd, Willhem
Tfn: 0705-77 15 84

Peter Malmén
Finansdirektör, Willhem
Tfn: 0705 68 31 83


Denna information är sådan information som Willhem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 juni 2021 kl. 11:00 CEST.