Stark driftnettoökning och stabil värdeutveckling för fastigheterna

Willhems delårsrapport januari – september 2019 är nu publicerad.

  • Driftnettot uppgick till 1 037 Mkr (966), en ökning med 7,3 procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 4,9 procent.
  • Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 38 146 Mkr (34 696).
  • Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 1 106 Mkr (1 040), vilket motsvarar en värdeökning på 3,0 procent (3,1). Realiserad värdeförändring uppgick till 1 Mkr (5).
  • Intäkterna ökade till 1 685 Mkr (1 607), motsvarande en ökning på 4,9 procent.
  • Värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till -804 Mkr (188).
  • Resultat efter skatt uppgick till 744 Mkr (1 455).
  • Willhem har under perioden förvärvat 201 lägenheter i Malmö till ett avtalat fastighetsvärde om 277 Mkr. Utöver det har 162 nyproducerade lägenheter i Helsingborg och Stockholm tillträtts med ett totalt avtalat fastighetsvärde om 419 Mkr. I september tillträddes en fastighet i Täby med 178 lägenheter, som är under produktion, med ett avtalat fastighetsvärde om 473 Mkr.
  • I Malmö har 781 lägenheter avyttrats till ett avtalat fastighetsvärde om 900 Mkr.
  • Under perioden har tre gröna obligationer emitterats till ett totalt värde om 1 300 Mkr.

Kommentar från vd Mikael Granath:

”Vi har haft ännu en stabil period med ett driftnetto som ökat med 7,3 procent jämfört med föregående år. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 4,9 procent. Värdeutvecklingen på fastigheterna var fortsatt stark och uppgick till 1 106 Mkr. Energianvändningen har minskat under perioden och utfallet är vårt bästa hittills. Vår nyproduktion är fortsatt stabil.  Totalt 101 nya lägenheter i egen regi har färdigställts parallellt som vi tillträtt nyproduktionsprojekt med totalt 340 lägenheter som förvärvats av projektutvecklare.”

För fullständig rapport, se pdf.


Denna information är sådan som Willhem AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 november 2019 kl. 17.00.
Mikael Granath
Vd, Willhem
0705-77 15 84
Heidi Bladh
Ekonomidirektör, Willhem
0709-22 36 67