Stark period med ökande driftnetto och värdetillväxt

Willhems delårsrapport för januari-juni 2021 finns nu tillgänglig.

  • Intäkterna ökade till 1 237 Mkr (1 175), motsvarande en ökning på 5,3 procent.
  • Driftnettot uppgick till 747 Mkr (725), en ökning med 3,0 procent.
  • Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 2 886 Mkr (479), vilket motsvarar en värdeökning på 6,1 procent (1,2).
  • Värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till 376 Mkr (-419).
  • Resultat efter skatt uppgick till 2 907 Mkr (580).
  • Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 50 265 Mkr (42 088).
  • Under första halvåret har Willhem förvärvat fem fastigheter för totalt 236 Mkr (950).
  • Investeringarna i fastighetsbeståndet uppgick till 798 Mkr (584), varav 498 Mkr (461) avser investeringar i befintliga fastigheter och 300 Mkr (123) avser nyproduktion.
  • Under mer än ett år har hela världen påverkats av en pandemi där viruset covid-19 spridit sig. Hittills har Willhems verksamhet påverkats i begränsad omfattning. Vår exponering mot särskilt utsatta branscher är låg. Det, tillsammans med Willhems finansiella styrka, gör att vi i dagsläget bedömer att pandemin får begränsad påverkan på bolaget.

Kommentar från vd Mikael Granath

Vårt första halvår har varit starkt och den positiva utvecklingen av driftnettot fortsätter. Intäktsflödena är stabila och värdetillväxten är stark. Driftnettot ökade med 3,0 procent och överskottsgraden uppgick till 60,4 procent. Vi fortsätter växa och har förvärvat ett nyproduktionsprojekt med närmare 300 lägenheter i Stockholmsområdet, 57 lägenheter i Malmö samt en byggrätt i Kviberg, Göteborg. Samtidigt utvecklas vår egen nyproduktion starkt och vi har cirka 1 500 lägenheter i pågående produktion. Utsikterna framåt ser ljusa ut.”

För fullständig rapport, se pdf.

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Granath
Vd, Willhem
0705-77 15 84 

Heidi Bladh
Ekonomidirektör, Willhem
0709-22 36 67


Denna information är sådan som Willhem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2021 klockan 13.00.