Stark period med ökande driftnetto och värdetillväxt

Willhems delårsrapport för januari-september 2021 finns nu tillgänglig.

  • Intäkterna ökade till 1 860 Mkr (1 771), motsvarande en ökning på 5,0 procent.
  • Driftnettot uppgick till 1 170 Mkr (1 132), en ökning med 3,4 procent.
  • Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 4 558 Mkr (1 255), vilket motsvarar en värdeökning på 9,5 procent (3,0).
  • Värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till 488 Mkr (-421).
  • Resultat efter skatt uppgick till 4 551 Mkr (1 431).
  • Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 52 299 Mkr (43 216).
  • Under perioden har Willhem förvärvat fem fastigheter för totalt 236 Mkr (950).
  • Investeringarna i fastighetsbeståndet uppgick till 1 238 Mkr (936), varav 795 Mkr (742) avser investeringar i befintliga fastigheter och 443 Mkr (194) avser nyproduktion.
  • I slutet på september lättade restriktionerna i Sverige avseende covid-19. Willhems exponering mot utsatta branscher är låg och tillsammans med vår finansiella styrka, har pandemin fått begränsad påverkan på bolaget.

Kommentar från vd Mikael Granath 

”Vi kan konstatera att värdetillväxten i bolaget har varit ovanligt stark under årets nio första månader. Intäktsflödena är stabila och driftnettot ökade med 3,4 procent. Vi har vuxit med närmare 300 lägenheter i Stockholm, 57 lägenheter i Malmö samt en byggrätt i Göteborg. Inom vår nyproduktion är det hög aktivitet och 1 520 lägenheter är under produktion. Dessutom står vi nu redo att producera hyresrätter i Linköping enligt vår nya utvecklingssatsning Enkla hem.”


För fullständig rapport, se pdf.


För ytterligare information, kontakta:

Mikael Granath
Vd, Willhem
0705-77 15 84 

Heidi Bladh
Ekonomidirektör, Willhem
0709-22 36 67


Denna information är sådan som Willhem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 november 2021 klockan 08.00.