Stark resultatutveckling och tillväxt under 2017

Willhems delårsrapport januari – september 2017 är nu publicerad.

 • Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 32 803 Mkr (25 898).
 • Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 1 635 Mkr (1 034), vilket motsvarar en värdeökning på 5,1 procent (4,3). Av den orealiserade värdeförändringen avser 834 Mkr en justering till följd av förändrad redovisning av förvaltningsfastigheternas värde
  i koncernens rapport över finansiell ställning. Orealiserad värdeförändring exklusive justeringen uppgick till 801 Mkr och motsvara en värdeökning på 2,5 procent. Realiserad värdeförändring uppgick till 1 Mkr (9).
 • Intäkterna ökade till 1 500 Mkr (1 092), ökningen motsvarar 37 procent.
 • Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder var fortsatt hög och uppgick till 99,6 procent (99,7) och som helhet inklusive lokaler och övriga areor till 98,7 procent (98,9).
 • Driftnettot uppgick till 900 Mkr (636), en ökning med 42 procent. Ökningen i jämförbart bestånd var cirka 6 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 2 483 Mkr (1 638).
 • Den orealiserade värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till 95 Mkr (-143).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 1 830 Mkr (1 036).
 • Under perioden har Willhem förvärvat totalt 3 085 lägenheter i Eskilstuna, Halmstad och Helsingborg, till ett totalt fastighetsvärde om 5 197 Mkr.
 • Avtal har tecknats om fastighetsbyte med Framtidenkoncernen i Göteborg. Avtal har också tecknats om förvärv av ytterligare nyproduktion i Helsingborg omfattande 96 lägenheter till ett fastighetsvärde om 229 Mkr.
 • Som ett led i att effektivisera förvaltningen har avtal tecknats om försäljning av ett fastighetsbestånd i Lysekil med 295 lägenheter samt en andel kommersiella lokaler.

Kommentar från vd Mikael Granath:

”Resultatet fortsätter utvecklas positivt. I jämförbart bestånd ökade driftnettot med cirka 6 procent, vilket visar på en förbättrad effektivitet. Fastighetsbeståndet har ökat med cirka 3 000 lägenheter i Eskilstuna, Halmstad och Helsingborg. Nyproduktionstakten fortsätter stadigt uppåt. Dessutom utvärderar vi möjligheterna att investera i samhällsfastigheter”.

För fullständig rapport, se pdf.