Stark resultatutveckling och tillväxt under 2017

Willhems bokslutskommuniké för 2017 finns nu tillgänglig på willhem.se.

Bokslutskommuniké januari – december 2017:

 • Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 33 397 Mkr (25 898).
 • Årets orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 1 894 Mkr (1 566), vilket motsvarar en värdeökning på 5,9 procent (6,4). Av den orealiserade värdeförändringen avser 833 Mkr en justering till följd av förändrad redovisning av förvaltningsfastigheternas värde i koncernens rapport över finansiell ställning. Orealiserad värdeförändring exklusive justeringen uppgick till 1 061 Mkr och motsvarar en värdeökning på 3,3 procent. Realiserad värdeförändring uppgick till 4 Mkr (9). Intäkterna ökade till 1 500 Mkr (1 092), ökningen motsvarar 37 procent.
 • Intäkterna ökade till 2 031 Mkr (1 546), ökningen motsvarar 31 procent.
 • Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder är fortsatt hög och uppgick till 99,6 procent (99,7) och som helhet inklusive lokaler och övriga areor till 98,7 procent (98,9).
 • Driftnettot uppgick till 1 191 Mkr (880), en ökning med 35 procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 5,3 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 3 014 Mkr (2 398).
 • Den orealiserade värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till 16 Mkr (-21).
 • Resultat efter skatt uppgick till 2 143 Mkr (1 692).
 • Willhem har under året förvärvat totalt 3 461 lägenheter i Eskilstuna, Göteborg, Halmstad, Helsingborg och Malmö till ett totalt fastighetsvärde om 5 625 Mkr. Ett fastighetsbestånd i Lysekil har avyttrats innehållande 295 lägenheter samt en andel kommersiella lokaler. Vidare har bytesaffären med Framtiden-koncernen i Göteborg genomförts där vi avyttrar 140 lägenheter och erhåller 179 lägenheter.
 • Avtal har tecknats om förvärv av nyproduktion i Helsingborg och Malmö omfattande totalt 186 lägenheter till ett fastighetsvärde om 408 Mkr. Vidare har avtal tecknats om försäljning 722 lägenheter i Malmö till ett fastighetsvärde om 795 Mkr.
 • Under året har två obligationsemissioner om totalt 1 750 miljoner NOK genomförts till en tioårig fast ränta.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 kr (-) per aktie.

Kommentar från vd Mikael Granath:

”Året har präglats av ett starkt rörelseresultat och stor tillväxt, driftnettot ökade med 35 procent. Vi har tillträtt fastigheter i Eskilstuna, Göteborg, Halmstad, Helsingborg och Malmö till ett fastighetsvärde om 5 625 Mkr och har förvärvat 96 nyproducerade hyresrätter i Helsingborg samt 90 lägenheter i Malmö. Vidare har vi ingått avtal om försäljning av 722 lägenheter i Malmö. Investeringstakten i beståndet har varit fortsatt hög och vi har under året bland annat genomfört cirka 1 000 lägenheter enligt vårt renoveringskoncept Willhemlyftet.”

För fullständig rapport, se pdf