Stark start på året med god resultatutveckling

Willhems delårsrapport januari – mars 2019 är nu publicerad.

  • Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 37 581 Mkr (33 323).
  • Värdeförändring på fastigheter uppgick till 517 Mkr (370), vilket motsvarar en värdeökning på 1,4 procent (1,1).
  • Intäkterna ökade till 561 Mkr (536), ökningen motsvarar 4,7 procent.
  • Driftnettot uppgick till 301 Mkr (269), en ökning med 11,9 procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 7,5 procent.
  • Värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till -204 Mkr (84).
  • Resultat efter skatt uppgick till 305 Mkr (459).
  • Willhem har under perioden förvärvat en fastighet med 96 lägenheter i Helsingborg samt 11 fastigheter i Malmö med 201 lägenheter, till ett totalt fastighetsvärde om 506 Mkr.
  • Under perioden har avtal tecknats om avyttring av 781 lägenheter i Malmö till ett avtalat fastighetsvärde om 900 Mkr.
  • I januari har tre gröna obligationer emitterats till ett totalt värde om 1 300 Mkr.

Kommentar från vd Mikael Granath:

”Vi kan glädjas åt en starkare period resultatmässigt än föregående år. Driftnettot ökade med 12 procent och en stark värdeutveckling på fastigheterna bidrog till att rörelseresultatet ökade med 28 procent. Vår egen nyproduktion fortsätter att utvecklas positivt och i mars stod även det klart att vi tilldelats mark av kommunen för produktion av nya bostäder i Jönköping. Ytterligare tre gröna obligationer har emitterats som ett led i vårt finansiella hållbarhetsarbete.”

För fullständig rapport, se pdf.