Starka siffror i första kvartalet

Willhems delårsrapport för januari-mars 2020 finns nu tillgänglig.

  • Intäkterna ökade till 582 Mkr (561), motsvarande en ökning på 3,7 procent.
  • Driftnettot uppgick till 330 Mkr (301), en ökning med 9,6 procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 8,8 procent.
  • Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 41 170 Mkr (37 581).
  • Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 179 Mkr (517), vilket motsvarar en värdeökning på 0,4 procent (1,4).
  • Värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till -363 Mkr (-204).
  • Resultat efter skatt uppgick till 201 Mkr (305).
  • Willhem har under perioden förvärvat 10 lägenheter i Helsingborg samt 17 lägenheter i Malmö. Avtal har tecknats om förvärv av 870 nyproducerade lägenheter i Stockholm. Affären omfattar sex hyresrättsprojekt varav två tillträddes i februari. Avtalat fastighetsvärde uppgick till drygt 2 mdr.
  • I början av 2020 har hela världen påverkats av en pandemi där covid-19 spridit sig. Det är i dagsläget svårt att förutse alla konsekvenser. Willhems huvudsakliga verksamhet är uthyrning av bostäder vilket innebär att exponeringen mot särskilt utsatta branscher bedöms vara låg. Det, tillsammans med Willhems finansiella styrka, gör att vi bedömer att pandemin får en begränsad påverkan på bolaget.
  • Med anledning av rådande omständigheterna och för att göra bolaget än starkare finansiellt, har styrelsen tidigare beslutat att återta förslaget om utdelning på 0,65 kr per aktie.

Kommentar från vd Mikael Granath:

”Trots den oroliga tid vi befinner oss i med anledning av Coronapandemin har det första kvartalet uppvisat fina siffror. Driftnettot ökade med 9,6 procent och ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 8,8 procent. Verksamheten har hittills bara påverkats marginellt av krisen, men vi har en fortsatt hög krisberedskap och ser över såväl kassaflöden som finansiering. Under perioden har vi avtalat om förvärv att ett bostadsbestånd med 870 nyproducerade lägenheter i Stockholmsområdet och genomfört mindre fastighetsaffärer i Malmö och Helsingborg. I februari kunde vi fira att vi ännu en gång fick ta emot priset Kundkristallen för bästa ökning av serviceindex.”

För fullständig rapport, se pdf.

 

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Granath
Vd, Willhem
Tfn: 0705-77 15 84

Heidi Bladh
Ekonomidirektör, Willhem
Tfn: 0709-22 36 67


Denna information är sådan som Willhem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 maj 2020 klockan 9.00.