Starkt första kvartal för Willhem

Willhems delårsrapport för januari-mars 2022 finns nu tillgänglig.

  • Intäkterna ökade till 655 Mkr (615), motsvarande en ökning på 6,5 procent.
  • Driftnettot uppgick till 376 Mkr (353), en ökning med 6,5 procent. I jämförbart fastighetsbestånd ökade driftnettot med 1,9 procent.
  • Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 689 Mkr (1 918), vilket motsvarar en värdeökning på 1,2 procent (4,1).
  • Värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till 904 Mkr (386).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 383 Mkr (1 886).
  • Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 58 729 Mkr (48 829).
  • Under perioden har Willhem förvärvat åtta fastigheter i Göteborg och Stockholm för totalt 1 067 Mkr (185).
  • Investeringarna i fastighetsbeståndet uppgick till 413 Mkr (379), varav 254 Mkr (231) avser investeringar i befintliga fastigheter och 159 Mkr (148) avser nyproduktion.

För fullständig rapport, se pdf.

Kommentar från vd Mikael Granath

”Ukraina-krigets effekter på oss som bolag har än så länge varit begränsade. Trots stigande inflation och stigande räntor är transaktionsmarknaden positiv och intresset för hyresfastigheter är fortsatt starkt. Våra intäktsflöden är stabila och driftnettot ökade med 6,5 procent jämfört med föregående år. I januari tillträdde vi 383 lägenheter på attraktiva lägen i Göteborg. Vår nyproduktion fortsätter växa och vi fortsätter utveckla våra projekt i egen regi. Vi noterar tendenserna med ökade materialpriser och följer utvecklingen noga.”


Den 13 maj kl. 10.00 presenterar Mikael Granath, vd och Peter Malmén, finansdirektör Willhems delårsrapport januari-mars 2022 via en webbsänd telefonkonferens.

Länk till webbsändning: https://tv.streamfabriken.com/willhem-q1-2022

Telefonkonferens: SE: +46 850 558 356

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Granath
Vd, Willhem
Tfn: 0705-77 15 84

Peter Malmén
Finansdirektör och vice vd Willhem
Tfn: 0705 68 31 83 


Denna information är sådan som Willhem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 maj 2022 klockan 09.00.