Starkt resultat för 2015

Willhems årsrapport för 2015 finns nu tillgänglig på willhem.se. 

Årsrapport januari – december 2015:

 • Rörelseresultatet uppgick till 2 472 Mkr (1 075).
 • Intäkterna ökade till 1 375 Mkr (1 277), en ökning med 8 procent.
 • Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 99 procent (98).
 • Driftnettot uppgick till 770 Mkr (712), en ökning med 8 procent.
 • Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 1 721 Mkr (404), vilket motsvarar en värdeökning på 10,3 procent (2,7). Realiserad värdeförändring uppgick till 35 Mkr (5).
 • Den orealiserade värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till 84 Mkr (-407).
 • Resultat efter skatt uppgick till 1 832 Mkr (317).
 • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 18 203 Mkr (15 202).
 • Under perioden har 1 179 lägenheter i Göteborg, Malmö och Helsingborg förvärvats till ett fastighetsvärde om 1 110 Mkr. Avtal har tecknats om ytterligare förvärv av 505 lägenheter i Helsingborg och Malmö med tillträde under 2016–2017.
 • I Borås har en fastighet med kommersiella lokaler avyttrats. I Ulricehamn, Malmö och Karlstad har totalt 357 lägenheter avyttrats. I december tecknades avtal om försäljning av 57 lägenheter i Stockholm.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,30 kr (-) per aktie.

Kommentar från vd Mikael Granath:

"Bolaget har haft en stark utveckling under året. Expansion har skett genom förvärv av 1 179 lägenheter i Malmö, Helsingborg och Göteborg. Vidare har avtal tecknats om förvärv av ytterligare 505 lägenheter i Helsingborg och Malmö. En tillväxt i förvaltningsresultatet om 8 procent och en värdeökning i fastighetsbeståndet om drygt 10 procent avslutade vårt resultatmässigt bästa år hittills."


För fullständig rapport, se pdf.