Starkt rörelseresultat och avtal om stort förvärv

Willhems delårsrapport januari - juni 2016 är nu publicerad.

  • Rörelseresultatet uppgick till 711 Mkr (526), en ökning med 35 procent.
  • Intäkterna ökade till 725 Mkr (677), en ökning med 7 procent.
  • Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,7 procent (99,6) och som helhet till 98,9 procent (98,4).
  • Driftnettot uppgick till 400 Mkr (359), en ökning med 11 procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var cirka 7 procent.
  • Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 331 Mkr (163), vilket motsvarar en värdeökning på 1,8 procent (1,1).
  • Den orealiserade värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till -143 Mkr (61).
  • Resultat efter skatt uppgick till 364 Mkr (372).
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 18 987 Mkr (18 203).
  • I april tecknades avtal om förvärv av 4 302 lägenheter till ett fastighetsvärde om 5 000 Mkr. Fastigheter är belägna i Göteborgsområden, Borås, Skövde, Trollhättan och Karlstad. Tillträde beräknas ske den 30 september. Vidare har avtal tecknats om att förvärva 352 nyproducerade lägenheter i Karlstad och Linköping till ett fastighetsvärde om 595 Mkr. Tillträde sker successivt under 2016-2017.

Kommentar från vd Mikael Granath:

”Vi ser en fortsatt stark efterfrågan på de marknader där vi har bostäder och planerar nu för kommande nyproduktionsprojekt. Dessa omfattar cirka 140 bostäder fördelat på tre orter. Vi följer vår tillväxtstrategi, och har vid utgången av första halvåret tecknat avtal om att förvärva totalt 4 654 lägenheter. Investeringstakten i fastighetsbeståndet är fortsatt hög. Med nuvarande förutsättningar ser framtiden ljus ut för Willhem och vi ser fram emot att tillträda och utveckla de fastigheter vi ingått avtal om att förvärva.”

För fullständig rapport, se pdf.