Stora förvärv och starkt rörelseresultat under 2016

Willhems årsrapport för 2016 finns nu tillgänglig på willhem.se.

Årsrapport januari-december 2016:

 • Intäkterna ökade till 1 546 Mkr (1 375), ökningen motsvarar 12 procent.
 • Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,7 procent (99,6) och som helhet till 98,9 procent (98,6).
 • Driftnettot uppgick till 880 Mkr (770), en ökning med 14 procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var cirka 5 procent.
 • Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 1 566 Mkr (1 721), vilket motsvarar en värdeökning på 6,4 procent (10,3). Realiserad värdeförändring uppgick till
  9 Mkr (35).
 • Rörelseresultatet uppgick till 2 398 Mkr (2 472).
 • Den orealiserade värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till -21 Mkr (84).
 • Resultat efter skatt uppgick till 1 692 Mkr (1 832).
 • Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 25 898 Mkr (18 203).
 • Willhem tillträdde den 30 september cirka 4 300 lägenheter i Göteborgsområdet, Borås, Skövde, Trollhättan och Karlstad, till ett fastighetsvärde om 5 000 Mkr.
 • I oktober tecknades avtal om förvärv av totalt 1 763 hyreslägenheter i Halmstad och Eskilstuna till ett fastighetsvärde om 2,8 mdr. Tillträde är planerat till 1 mars 2017. Vidare har avtal tecknats om att förvärva 530 nyproducerade hyresrätter i Karlstad, Linköping och Malmö, till ett fastighetsvärde om 986 Mkr. Tillträde kommer att ske successivt.

Kommentar från vd Mikael Granath:

”Året har präglats av kraftig expansion och ett starkt rörelseresultat. Vi förvärvade under året ett stort bestånd med 4302 lägenheter i västra Sverige. Vidare tecknades avtal om förvärv av totalt
1 763 hyreslägenheter i Halmstad och Eskilstuna samt 530 nyproducerade hyresrätter i Karlstad, Linköping och Malmö. Två nyproduktionsprojekt har byggstartas i Jönköping respektive Borås. Investeringstakten i beståndet har varit fortsatt hög och 673 Willhemlyft har genomförts parallellt med utveckling av nya, effektiva produktions- och logistiklösningar i Willhemlyftet.” 

För fullständig rapport, se pdf.