Svagare start på året men fortsatt ökat driftnetto

Willhems delårsrapport för januari-mars 2023 finns nu tillgänglig.

  • Intäkterna ökade till 699 Mkr (655), det motsvarar en ökning på 6,7 procent.
  • Driftnettot uppgick till 395 Mkr (376), en ökning med 5,1 procent. I jämförbart fastighetsbestånd ökade driftnettot med 0,9 procent.
  • Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till –2 108 Mkr (689), vilket motsvarar en värdenedgång på –3,5 procent (1,2).
  • Värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till –389 Mkr (904).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till –1 753 Mkr (1 383).
  • Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 58 138 Mkr (58 729).
  • Investeringarna i fastighetsbeståndet uppgick till 355 Mkr (413), varav 209 Mkr (254) avser investeringar i befintliga fastigheter och 146 Mkr (159) avser nyproduktion.
  • Hållbarhetsarbetet håller fortsatt hög takt, inte minst med att minska verksamhetens utsläpp i enlighet med framtagen klimatfärdplan.
  • I början av maj fick Willhem återigen bekräftat sin rating A- av Standard & Poor's.

För fullständig rapport, se pdf.

Kommentar från vd Mikael Granath

”Inledningen på året har innehållit många utmaningar och vi gör ett första kvartal som har ett svagare ekonomiskt utfall än planerat. Det beror på uteblivna hyresintäkter på grund av utdragna hyresförhandlingar och kostnadsökningar. Transaktionsmarknaden har varit avvaktande och avkastningskraven är på väg upp och fastighetsvärdet har minskat med 3,5 procent. I början av maj fick vi återigen bekräftat vår starka rating A- av Standard & Poor's, vilket ger oss fortsatt bra möjligheter att finansiera oss på kapitalmarknaden.”


Den 12 maj kl. 10.00 presenterar Mikael Granath, vd och Peter Malmén, finansdirektör Willhems delårsrapport januari-mars 2023 via en webbsändning.

Länk till webbsändning: Willhem Q1 Report 2023 (financialhearings.com)

Telefonkonferens: SE: +46 850 558 356


För ytterligare information, kontakta:

Mikael Granath
Vd, Willhem
Tfn: 0705-77 15 84

Peter Malmén
Finansdirektör och vice vd Willhem
Tfn: 0705 68 31 83 


Denna information är sådan som Willhem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 maj 2023 klockan 9.00.