Willhem AB offentliggör uppdaterat grundprospekt för befintligt MTN-program

Willhem AB (publ) (”Willhem”) har uppdaterat grundprospektet för Bolagets befintliga MTN-program med en ram uppgående till 16 miljarder SEK. Grundprospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och kommer även att passporteras till Norge.

Grundprospektet har upprättats med anledning av möjligheten att ta upp utgivna obligationer under MTN-programmet till handel på en reglerad marknad i Sverige. Grundprospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med 2 kap. 25 och 26 §§ lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Grundprospektet är giltigt under en period om 12 månader per dagen för godkännandet av grundprospektet. Bolagets tidigare grundprospekt löpte ut den 31 maj 2018. Grundprospektet finns tillgängligt på Willhems hemsida och kommer inom några dagar att finnas tillgänglig på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Direktlänk till prospektet

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Malmén, Finansdirektör Willhem, 031-788 70 12