Willhem AB (publ) etablerar MTN-program om fem miljarder kronor och offentliggör prospekt

Willhem AB (publ) (”Willhem”) har beslutat om att upprätta ett Medium Term Note-program (”MTN-programmet”).

MTN-programmet utgör en ram varunder Willhem har möjlighet att löpande uppta lån i kronor eller euro med en löptid om lägst ett år inom ett vid varje tid högsta utestående nominellt belopp om fem miljarder (5 000 000 000) kronor eller motvärdet därav i euro.

Finansinspektionen har den 17 december godkänt och registrerat ett grundprospekt med anledning av MTN-programmet. Den första emissionen under MTN-programmet beräknas komma att ske under januari 2015.

Prospektet finns tillgängligt i elektronisk form på Willhems (www.willhem.se) och Finansinspektionens (www.fi.se) respektive hemsidor samt på begäran i pappersform på Willhems huvudkontor, Vasagatan 45, 400 15 Göteborg.

Direktlänk till prospektet