Willhem höjer rambeloppet för befintligt MTN-program till 23 miljarder SEK eller motsvarande belopp i EUR eller NOK och offentliggör uppdaterat grundprospekt

Styrelsen i Willhem AB (publ) (”Willhem” eller "Bolaget") har beslutat att höja rambeloppet för Bolagets befintliga MTN-program från 21 miljarder till 23 miljarder SEK eller motsvarande belopp i Euro eller norska kronor. Bolaget har uppdaterat grundprospektet för Bolagets befintliga MTN-program som idag har godkänts av Finansinspektionen.

Grundprospektet finns tillgängligt på Willhems hemsida, www.willhem.se, och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, https://fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/. Grundprospektet har även passporterats till Norge.

Grundprospektet har upprättats med anledning av möjligheten att ta upp utgivna obligationer under MTN-programmet till handel på en reglerad marknad i Sverige eller Norge. Grundprospektet är upprättat i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Prospektet har godkänts av Finansinspektionen, som är den svenska behöriga myndigheten enligt Prospektförordningen, i enlighet med artikel 20 i Prospektförordningen. Finansinspektionen godkänner grundprospektet enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begrip­lighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Godkännandet bör inte betraktas som något slags stöd för Willhem eller stöd för kvaliteten på de värdepapper som avses i grundprospektet och innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i grundprospektet är riktiga eller fullständiga. Grundprospektet är giltigt under tolv månader från detta datum under förutsättning att Bolaget fullgör skyldigheten att enligt Prospektförordningen, om tillämpligt, tillhandahålla tillägg till Grundprospektet i det fall nya omständigheter av betydelse, sakfel eller väsentliga felaktigheter inträffar.

Göteborg, 17 juni 2022 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Malmén, Finansdirektör Willhem, 031-788 70 12