Willhem offentliggör uppdaterat grundprospekt för befintligt MTN-program

Willhem AB (publ) (”Willhem” eller "Bolaget") har uppdaterat grundprospektet för Bolagets befintliga MTN-program med en ram uppgående till 21 miljarder SEK eller motsvarande belopp i euro eller norska kronor. Grundprospektet har godkänts av Finansinspektionen och kommer även att passporteras till Norge.

Grundprospektet finns tillgängligt på Willhems hemsida, www.willhem.se, och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, https://fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/.

Grundprospektet har upprättats med anledning av möjligheten att ta upp utgivna obligationer under MTN-programmet till handel på en reglerad marknad i Sverige eller Norge. Grundprospektet är upprättat i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Prospektet har godkänts av Finansinspektionen, som är den svenska behöriga myndigheten enligt Prospektförordningen, i enlighet med artikel 20 i Prospektförordningen. Finansinspektionen godkänner grundprospektet enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Godkännandet bör inte betraktas som något slags stöd för Willhem eller stöd för kvaliteten på de värdepapper som avses i grundprospektet och innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i grundprospektet är riktiga eller fullständiga. Grundprospektet är giltigt under tolv månader från detta datum under förutsättning att Bolaget fullgör skyldigheten att enligt Prospektförordningen, om tillämpligt, tillhandahålla tillägg till Grundprospektet i det fall nya omständigheter av betydelse, sakfel eller väsentliga felaktigheter inträffar.

Göteborg, 18 juni 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Malmén, Finansdirektör Willhem, 031-788 70 12