Willhems års- och hållbarhetsredovisning 2021

Willhems års- och hållbarhetsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig i digital form på willhem.se. I årsredovisningen summeras ett år som varit starkt med ökande driftnetto och kraftig värdeutveckling.

  • Koncernens intäkter uppgick till 2 491 Mkr (2 374), vilket innebar en ökning med 4,9 procent. Driftnettot uppgick till 1 544 Mkr (1 487), en ökning med 3,8 procent. Driftnettoökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 2,6 procent.
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 56 560 Mkr (46 347). Den orealiserade värdeutvecklingen på fastigheter uppgick till 7 653 Mkr (2 639), vilket motsvarar 15,6 procent (6,0). Under året har Willhem förvärvat fastigheter för totalt 1 039 Mkr (2 405).
  • Willhem är fortsatt aktiva på kapitalmarknaden. Kreditbetyget A- med stabila utsikter bekräftades av Standard & Poor’s efter en översyn under året. Den totala finansieringen uppgick till 29 937 Mkr (27 058), varav obligationer 18 517 Mkr (17 134), certifikat 5 970 Mkr (4 785) och banklån 5 450 Mkr (5 139).
  • Willhem har under året förvärvat 679 lägenheter i Stockholm, Malmö, Halmstad, varav 292 lägenheter är under produktion, samt en byggrätt i Göteborg.
  • 2021 har fortsatt präglats av covid-19 och Willhem har anpassat sin verksamhet efter de förutsättningar som gällt. Hittills har verksamheten påverkats i mycket begränsad omfattning. Vår exponering mot särskilt utsatta branscher är låg. Det, tillsammans med Willhems finansiella styrka, gör att pandemin fått begränsad påverkan på bolaget.

En tryckt version av års- och hållbarhetsredovisningen kommer inom kort att finnas tillgänglig och går att beställa via info@willhem.se eller på telefon: 031-788 70 00. Läs hela Willhems årsredovisning här. Årsstämma kommer att hållas den 12 maj 2022.

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Granath
Vd, Willhem
Tfn: 0705-77 15 84

Heidi Bladh
Ekonomidirektör, Willhem
Tfn: 0709-22 36 67


Denna information är sådan som Willhem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 april 2022 klockan 15.00.