Stark utveckling av förvaltningsresultatet

Willhems årsrapport januari-december 2014 är nu publicerad.

 • Intäkterna ökade till 1 277 Mkr (1 200), en ökning med 6 procent.
 • Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).
 • Driftnettot uppgick till 712 Mkr (646), en ökning med 10 procent.
  I jämförbart bestånd var ökningen cirka 6 procent.
 • Periodens totala värdeförändring på fastigheter uppgick till 409 Mkr (218).
 • Rörelseresultatet har ökat med 31 procent och uppgick till 1 075 Mkr (820).
 • Den orealiserade värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till -407 Mkr (117).
 • Resultat före skatt uppgick till 273 Mkr (503).
 • Marknadsvärdet på fastigheterna ökade till 15 202 Mkr (13 576).
 • Under året har 11 fastigheter med totalt 1 164 lägenheter i Linköping och Halmstad förvärvats, motsvarande ett fastighetsvärde om 852 Mkr. Under perioden har två fastigheter avyttrats till ett fastighetsvärde om 77 Mkr.
 • Under fjärde kvartalet erhöll Willhem, som det andra privata svenska fastighetsbolaget, det starka långsiktiga kreditbetyget A- från Standard & Poor´s.
 • För att möjliggöra en ökad finansiering från kapitalmarknaden har ramen för företagscertifikat utökats från 2 miljarder till 3 miljarder under fjärde kvartalet.
 • I december upprättades ett Medium Term Note-program (MTN-program) med en ram om 5 miljarder.

Kommentar från vd Mikael Granath:

Sammanfattningsvis var 2014 ett positivt år för Willhem. Resultatutvecklingen har varit bra och vi är finansiellt starka. I december erhöll Willhem, som andra privata svenska fastighetsbolag det starka ratingbetyget A- från Standard & Poor’s. Vår förväntan är att den positiva trenden fortsätter även kommande år.

För fullständig rapport, se pdf.