Stabilt resultat och fortsatta förvärv

Willhems delårsrapport januari - juni 2015 är nu publicerad.

  • Intäkterna ökade till 677 Mkr (621), en ökning med 9 procent.

  • Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

  • Driftnettot uppgick till 359 Mkr (338), en ökning med 6 procent.

  • Periodens totala värdeförändring på fastigheter uppgick till 194 Mkr (74), vilket motsvarar en värdeökning på 1,3 procent (0,5).

  • Rörelseresultatet uppgick till 526 Mkr (391).

  • Den orealiserade värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till 61 Mkr (-228).

  • Resultat före skatt uppgick till 466 Mkr (-52).

  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 15 321 Mkr (15 202).

  • Under perioden har en fastighet i Borås som innehåller lokaler och 287 lägenheter i Ulricehamn och Malmö avyttrats till ett totalt fastighetsvärde om 248 Mkr. Avtal har även tecknats om försäljning av 70 lägenheter i Karlstad.

  • I juni tecknades avtal om förvärv av 523 lägenheter i Göteborg. Efter perioden, i juli tecknades avtal om förvärv av 610 lägenheter i Helsingborg och 46 lägenheter i Malmö. Tillträde beräknas ske efter sommaren.

Kommentar från vd Mikael Granath:

"Efterfrågan på boende där Willhem har fastigheter är fortsatt stark. Vår avsikt är att växa och vi utvärderar kontinuerligt nya investeringsmöjligheter. Under perioden har avtal tecknats om förvärv av 523 lägenheter i Göteborg. Efter perioden, i juli har avtal tecknats om förvärv av 610 lägenheter i Helsingborg och 46 lägenheter i Malmö. Utöver detta pågår en inventering av möjliga byggrätter i vår fastighetsportfölj i syfte att skapa möjligheter till förtätning genom nyproduktion. 2015 har börjat positivt och vi ser fram emot fortsättningen."

För fullständig rapport, se pdf.