Willhems delårsrapport januari – mars 2015

  • Intäkterna ökade till 337 Mkr (307), en ökning med 10 procent.
  • Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).
  • Driftnettot uppgick till 155 Mkr (148), en ökning med 5 procent.
  • Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 53 Mkr (40).
  • Rörelseresultatet uppgick till 196 Mkr (179).
  • Den orealiserade värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till -46 Mkr (-107).
  • Resultat före skatt uppgick till 87 Mkr (-37).
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 15 331 Mkr (15 202).
  • Under kvartalet genomfördes två obligationsemissioner till ett värde om 3 050 Mkr.
  • Avtal har tecknats om avyttring av en fastighet i Borås som innehåller lokaler.

Kommentar från vd Mikael Granath:

Under första kvartalet har investeringstakten i vårt bestånd varit i nivå med föregående år. Efterfrågan på boende där Willhem har fastigheter är fortsatt stark och vår avsikt är att växa, i första hand på befintliga orter. Även efterfrågan på våra Willhemlyft ökar och driftnettot uppgick till 155 mkr, en ökning med 5 procent. Med stöd av vår rating A- har två framgångsrika obligationsemissioner genomförts. 2015 har startat positivt och vi ser fram emot fortsättningen.


För fullständig rapport, se pdf.