Willhems delårsrapport januari-september 2014

 • Intäkterna ökade till 943 Mkr (895), en ökning med 5 procent.
 • Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

 • Driftnettot uppgick till 543 Mkr (487), en ökning med 11 procent. Driftnettoökningen i jämförbart bestånd var cirka 7 procent.

 • Periodens totala värdeförändring på fastigheter uppgick till 100 Mkr (45). 

 • Rörelseresultatet uppgick till 614 Mkr (502). 

 • Den orealiserade värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till -306 Mkr (127). 

 • Resultat före skatt uppgick till -16 Mkr (304).

 • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 14 711 Mkr (13 576).

 • Under perioden har tio fastigheter med totalt 1 104 lägenheter i Linköping och Halmstad tillträtts, motsvarande ett fastighetsvärde om 819 Mkr. Avtal har också tecknats om förvärv av ytterligare en fastighet i Halmstad med totalt 60 lägenheter till ett fastighetsvärde om 30 Mkr. Under perioden har två fastigheter avyttrats med totalt 70 lägenheter till ett fastighetsvärde om 77 Mkr. 

  För fullständig rapport, se pdf