Willhems kreditbetyg A- bekräftas av Standard & Poor’s

Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s bekräftar i en ny kreditrapport Willhems kreditbetyg A- med stabil outlook.

Den 1 juni 2021 uppdaterade Standard & Poor’s (S&P) sina kriterier för ”Public & Social Housing Providers”. Med anledning av de uppdaterade kriterierna har S&P utvärderat Willlhem under kriterierna för traditionella fastighetsbolag (”Key Credit Factors For The Real Estate Industry”). Vidare har en bedömning gjorts avseende sannolikheten att Willhem skulle få extraordinärt stöd från Första AP-fonden i enlighet med sina kriterier ”Group Rating Methodology”.

Standard & Poor’s bekräftar nu Willhems långfristiga kreditbetyg A- med stabil outlook i sin nya kreditrating av företaget. Bedömningen av Willhems kreditvärdighet bekräftar bolagets starka kapacitet att möta sina finansiella förpliktelser och är också ett fint betyg för bolagets verksamhet som helhet. Kreditbetyget är ett led i Willhems strategi att ha relativt stor andel kapitalmarknads-upplåning i den totala skuldportföljen för att på så sätt diversifiera refinansieringsrisk och sänka upplåningskostnader.

– Vi har idag en stor upplåning på kapitalmarknaden, säger Mikael Granath, VD. Med det starka kreditbetyget stärker vi Willhems upplåningsmöjligheter på kapitalmarknaden ytterligare.

Kontakt:

Mikael Granath
Vd, Willhem
Tfn: 0705-77 15 84

Peter Malmén
Finansdirektör, Willhem
Tfn: 0705 68 31 83


Denna information är sådan information som Willhem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 september 2021 kl. 15.00 CEST.