Willhems styrelse återtar förslag om utdelning

Styrelsen i Willhem AB (publ) har tagit beslut om att återta utdelningsförslaget om 0,65 kr per aktie som tidigare kommunicerats i bolagets bokslutskommuniké för 2019.

Anledningen är att Willhem under rådande omständigheter vill göra bolaget än starkare finansiellt. Styrelsen har även tagit beslut om att återkomma till frågan senare under året för ett nytt ställningstagande baserat på den situation som då råder.

För ytterligare information, kontakta:

Per-Håkan Westin
Styrelseordförande Willhem
Tfn: 070-968 15 10

Denna information är sådan som Willhem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2020 klockan 09.00.