Hållbarhet

På Willhem arbetar vi för att våra hus och hyresgäster ska må bra utifrån de ekonomiska, miljömässiga och sociala perspektiven. Hållbarhetsarbetet är närvarande i alla delar av verksamheten och regleras i vår policy för hållbar utveckling. Vår hållbarhetsrapportering är baserad på Global Reporting Initiative's (GRI) Core nivå. Willhem är även anslutna till FNs initiativ Global Compact. Varje år deltar vi i den globala undersökningen GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) för att få en värdemätare på vårt hållbarhetsarbete. Se vår GRESB-rapport för 2019.

Miljö

Som bostadsbolag har vi ett ansvar att hushålla med våra resurser. Därför strävar vi dagligen efter att minimera både vår egen och våra hyresgästers miljöpåverkan. Hållbara lösningar för sophantering, val av alternativa energikällor och byte till elbilar på våra områden är några exempel. Energieffektivisering av våra fastigheter har störst påverkan på klimatet och är därför ett viktigt fokusområde. Målet är att användningen av köpt energi max får uppgå till 92kWh/kvm och år. Klicka här för aktuella siffror på vår energianvändning.

När vi bygger och brukar mark vill vi att förutsättningarna för naturens kretslopp ska bibehållas och utvecklas i största möjliga utsträckning. Som medlem i SGBC (Swedish Green Building Counsil) arbetar vi kontinuerligt med att utbilda vår personal inom miljöområdet. Alla våra nyproduktionsprojekt har ambitionen att utföras i enlighet med nivå Miljöbyggnad Silver.

Sedan 2012 köper vi enbart förnybar el till våra fastigheter. I och med att elen kommer från vattenkraft hjälper vi till att begränsa klimatpåverkan och bidrar till ett miljöanpassat boende. Vi ser också en stor potential i solenergi. Därför genomför vi ett antal pilotprojekt med solceller på utvalda fastigheter i vårt bestånd. Syftet är att utvärdera möjligheten att på sikt bli självförsörjande på el.

GRESB

Varje år deltar vi i den globala undersökningen GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) för att få en värdemätare på vårt hållbarhetsarbete. Se vår GRESB-rapport från 2019.

Gröna obligationer

Med hjälp av grön finansiering kan ytterligare steg tas i arbetet med att skapa ett miljövänligt fastighetsbestånd. Medlen från de gröna obligationer som vi emitterar ska användas till nya fastighetsprojekt samt till att refinansiera projekt som uppfyller vårt gröna ramverk. De investeringar som finansieras genom gröna obligationer kommer att emitteras under vårt MTN-program och följs upp i en årlig rapport. Vår första gröna obligation emitterades i början av september 2018.

Samhälle

Genom att ta ett socialt ansvar vill vi bidra till att skapa trygghet och trivsel för människor som bor och verkar i våra bostadsområden. Vårt sociala engagemang koncentrerar vi främst till områden som utbildning, arbete och bostäder. Vi driver egna projekt men samverkar även med andra aktörer för att tillsammans kunna göra skillnad.

Genom att ge möjlighet till en meningsfull sysselsättning och arbetslivserfarenhet kan vi bidra på ett positivt sätt. Varje sommar erbjuder vi sommarjobb för ett 60-tal ungdomar på våra orter i landet. Ungdomarna får pröva på hur det är att arbeta som bovärd med enklare skötseluppgifter. Samtidigt som det ger värdefull erfarenhet av arbetslivet kan det också vara en ögonöppnare för att arbeta inom fastighetsbranschen i framtiden.

Boendemiljön har betydelse för människors möjlighet att leva ett tryggt och bra liv. Willhem samarbetar med organisationen Huskurage för att bidra till ökad trygghet i hemmet. Syftet är att genom aktiv grannsamverkan upptäcka och förebygga våld i hemmet i ett tidigt skede. Willhem stöttar även Nattvandrarnas viktiga arbete på samtliga orter, deltar i trygghetvandringar och upplåter egen mark för odling.

Vi stöttar även organisationen Mitt Livs Val, som erbjuder mentorskap, stöd och sociala nätverk för nyanlända och ensamkommande ungdomar. Genom att länka samman studenter från universitet/högskolor med nyanlända ungdomar kan deltagarna i programmet få kunskap och information om utbildning, möjlighet att träna det svenska språket, förbättra sin studieteknik och stärka självförtroendet för att förhoppningsvis studera vidare.

 

Tillsammans med flera andra aktörer ingår Willhem i ett antal nätverk, t ex Bo Bra-processen i Biskopsgården, Advisory Board Västra Hisingen, Bergsjön 2021, Medborgarlöftet i Malmö och fastighetsägarföreningen i Skäggetorp.

Willhem samarbetar med kommuner och vårdgivare när det gäller människor som behöver extra stöd att klara sitt boende. Ett sätt är vräkningsförebyggande åtgärder. Ett annat är sociala kontrakt, där människor som av olika skäl har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden får stöd. I år har Willhem upplåtit cirka 2 procent av lägenheterna i beståndet till sociala och kommunala kontrakt.

Ekonomi

Som en långsiktig aktör på bostadsmarknaden tar vi ett samhällsekonomiskt ansvar. Vi betraktar våra fastigheter som investeringar och förvaltar och utvecklar därför våra fastigheter ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. Det övergripande finansiella målet är en genomsnittlig totalavkastning på minst 7 procent sett över rullande tioårsperioder.