Marknader

Willhem finns på 13 utvalda tillväxtorter, inklusive storstadsregionerna. Fastighetsbeståndet är diversifierat vad gäller ålder, läge och karaktär. 92 procent är hyresbostäder och resterande kommersiella lokaler.

Variation i karaktär och lägen

Utöver bostäder har vi även lokaler i en del av våra fastigheter såsom kontor, butiker, förskolor och äldreboenden. Karaktären på fastigheterna skiljer sig åt mellan och på de olika orterna. Fastigheterna finns i A- till D-lägen med tonvikt på B- och C-lägen. Husens byggår varierar mellan 1902 till 2020. Det är en relativt jämn fördelning av värdeår baserat på fördelning utifrån marknadsvärde. Den största andelen av vårt fastighetsbestånd, 25 procent, är byggt mellan 1970–1979. Cirka 11 procent av fastighetsbeståndet är nyproduktion byggda de senaste 10 åren.

Willhem finns på tretton tillväxtorter i Sverige och fastighetsbeståndet är geografiskt indelat i tre regioner; Region Syd, Region Väst och Region Öst. Vid årets utgång ägde och förvaltade vi 530 fastigheter med totalt 26 625 lägenheter. Den totala uthyrningsbara arean uppgick till 1 857 831 kvadratmeter.

Göteborg är störst sett till antal lägenheter och arean på bostadsbeståndet. Linköping har den största totala arean då det finns större andel lokaler där. Trollhättan och Mälardalen har något större andel lokaler och andelen bostäder uppgår där till 85 procent. Studentboenden med bra läge finns i Stockholm, Jönköping, Borås och Halmstad. Även övriga orter har attraktiva lägenheter för studenter. Samhällsnyttiga bostäder och lokaler som äldreboenden och förskolor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Karlstad och Halmstad.

Nya förvärv

Willhems strategi är att i första hand förvärva bostadsfastigheter, bostadsprojekt och byggrätter för bostäder, på de orter där vi finns etablerade i dag. Vi kan överväga att etablera oss på nya större tillväxtmarknader i Sverige, om investeringsmöjligheten är bra och vi ser att vi kan uppnå en tillräckligt stor förvaltningsvolym.

Kontakt

Är du säljare av fastigheter, mäklare eller rådgivare, kontakta oss gärna.

Peter Malmén, Finansdirektör

Peter Malmén

Finansdirektör

Telefon: 031-788 70 12, 0705-68 31 83

E-post: peter.malmen@willhem.se