Organisation

Vi lägger stor vikt vid att bygga en stark företagskultur som uppmuntrar engagemang, utveckling och som främjar en positiv arbetsmiljö. 

Willhems förvaltningsorganisation är uppdelad i tre jämnstora regioner; Region Syd, Väst och Öst.
Varje område har en fastighetschef med resultat- och personalansvar som ansvarar för skötseln och hyresgästrelationerna på området. Till fastighetschefens hjälp finns administrativ personal och bovärdar som dagligen ger service till våra hyresgäster. Varje år genomförs en kundundersökning som ligger till grund för att styra verksamheten under kommande år. Utifrån resultatet planeras och genomförs projekt och åtgärder för att utveckla och förbättra servicen till våra hyresgäster.

Som stöd för samtliga av våra områdeskontor finns centrala resurser på huvudkontoret: kundavdelning, fastighetsavdelning, HR, IT, kommunikation samt ekonomi och finans. Nyproduktion utgör ett eget och växande affärsområde.

Vår företagskultur

Att bygga företagskulturen är något som alla medarbetare är delaktiga i. Vår kultur bygger på egna initiativ och att individen själv bidrar till att utveckla sin roll. Varje år genomförs en medarbetarkonferens där hela organisationen samlas och arbetar med bland annat värderingar och byter erfarenheter.

Hjälp oss göra rätt 

Vi på Willhem ska hålla en hög etisk och moralisk standard i allt vi gör. Vi ska agera med ansvar och respekt mot våra kunder och vår omgivning. Genom visselblåsartjänsten kan du anmäla personer i ledande ställning eller nyckelposition inom Willhem som du misstänker har begått allvarliga oegentligheter eller missförhållanden och som inte är i linje med Willhems värderingar och affärsetiska principer. Om du misstänker att det förekommer oegentligheter, vänligen anmäl detta.

Gå till Willhems visselblåsartjänst

Riktlinjer för Willhems visselblåsartjänst 

Willhem Akademin

Willhem Akademin är vårt interna program för kompetensutveckling. Programmets syfte är att styra verksamheten mot våra mål och fokusområden, skapa en gemensam kunskapsplattform samt att utbyta erfarenheter mellan orter, funktioner och roller.

Motiverade medarbetare

Eftersom nöjda medarbetare leder till nöjda kunder lägger vi stor vikt vid att skapa motivation och engagemang i arbetet. Varje år genomförs en medarbetarundersökning som mäter MMI (Motiverad Medarbetarindex). Resultatet visar på en positiv utveckling där omkring 9 av 10 medarbetare uppger att de känner stolthet över att arbeta på Willhem.