Hållbarhet

På Willhem arbetar vi för att våra hus och hyresgäster ska må bra utifrån de ekonomiska, miljömässiga och sociala perspektiven. Hållbarhetsarbetet är närvarande i alla delar av verksamheten och är integrerat i det dagliga arbetet.

Miljö och energi

Som bostadsbolag har vi ett ansvar att hushålla med våra resurser. Därför strävar vi dagligen efter att minimera både vår egen och våra hyresgästers miljöpåverkan. Hållbara lösningar för sophantering, val av alternativa energikällor och byte till elbilar på våra områden är några exempel. Energieffektivisering av våra fastigheter har störst påverkan på klimatet och är därför ett viktigt fokusområde. Målet är att användningen av köpt energi max får uppgå till 92kWh/kvm och år.

När vi bygger och brukar mark vill vi att förutsättningarna för naturens kretslopp ska bibehållas och utvecklas i största möjliga utsträckning. Som medlem i SGBC (Swedish Green Building Counsil) arbetar vi kontinuerligt med att utbilda vår personal inom miljöområdet. Alla våra nyproduktionsprojekt har ambitionen att utföras i enlighet med nivå Miljöbyggnad Silver.

Sedan 2012 köper vi enbart förnybar el till våra fastigheter. I och med att elen kommer från vattenkraft hjälper vi till att begränsa klimatpåverkan och bidrar till ett miljöanpassat boende. Vi ser också en stor potential i solenergi och installerar solceller på utvalda fastigheter i vårt bestånd.

 

Solceller i Jönköping

Ekonomisk hållbarhet

Lönsamhet är en förutsättning för hållbar utveckling och ett ansvarsfullt företagande. Som en långsiktig aktör på bostadsmarknaden tar vi ett samhällsekonomiskt ansvar. Vi betraktar våra fastigheter som investeringar och förvaltar och utvecklar fastigheter ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv.

Det övergripande finansiella målet är en totalavkastning om minst 5,5% och som årligen överträffar de privatägda bostadsbolagen i MSCI bostadsindex med minst 0,50 procentenheter. Med en stabil finansiell ställning är vi en pålitlig affärspartner och är också en fastighetsägare som har förmåga att investera och utveckla sina fastigheter, vilket innebär en trygghet för våra kunder.

Gröna obligationer

Grön finansiering bidrar till att skapa ett miljövänligt fastighetsbestånd. Medlen från de gröna obligationer som vi emitterar ska användas till nya fastighetsprojekt samt till att refinansiera projekt som uppfyller vårt gröna ramverk. De investeringar som finansieras genom gröna obligationer kommer att emitteras under vårt MTN-program och följs upp i en årlig rapport. Vår första gröna obligation emitterades i början av september 2018.

Social hållbarhet

Genom att ta ett socialt ansvar vill vi bidra till att skapa trygghet och trivsel för människor som bor och verkar i våra bostadsområden. Vi driver egna projekt men samverkar även med andra aktörer för att tillsammans kunna göra skillnad.

Ett sätt för oss att bidra på ett positivt sätt är att ge möjlighet till en meningsfull sysselsättning för unga i våra bostadsområden. Varje sommar erbjuder vi sommarjobb för ett 90-tal ungdomar på våra orter i landet som får pröva på arbete i fastighetsbranschen.

Boendemiljön har betydelse för människors möjlighet att leva ett tryggt och bra liv. Willhem samarbetar med organisationen Huskurage för att bidra till ökad trygghet i hemmet och genom aktiv grannsamverkan upptäcka och förebygga våld i hemmet i ett tidigt skede.

Vi stöttar även organisationen Mitt Livs Val, som erbjuder mentorskap, stöd och sociala nätverk för nyanlända och ensamkommande ungdomar. Tillsammans med flera andra aktörer ingår Willhem i ett antal nätverk, t ex Handslag för Biskopsgården, Växa på Andersberg, Bergsjön 2031 och BID Möllevången.

Willhem samarbetar med kommuner och vårdgivare när det gäller människor som behöver extra stöd att klara sitt boende. Ett sätt är vräkningsförebyggande åtgärder. Ett annat är sociala kontrakt, där människor som av olika skäl har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden får stöd. I år har Willhem upplåtit cirka 2 procent av lägenheterna i beståndet till sociala och kommunala kontrakt.

 

Medarbetare på Willhem

Vårt sociala ansvar omfattar även våra medarbetare. Genom medarbetarnas bidrag och engagemang skapar vi en kultur där vi och våra kunder kan utvecklas tillsammans. Som arbetsgivare tar vi ansvar och eftersträvar en säker arbetsmiljö och ett bra arbetsklimat där medarbetarna trivs.

Vi tror att olikheter bidrar till att bolaget blir mer framgångsrikt. Därför följer vi årligen upp jämställdhet baserat på roller och lön. För oss är det viktigt att inte bara titta på jämställdhet utifrån kön utan även etnicitet. 

Vi genomför löpande pulsmätningar i organisationen för att säkerställa att vi hela tiden utvecklar och förbättrar vår arbetsplats. Vi är glada över att vi har en stabil och positiv utveckling av medarbetarnöjdheten och att våra medarbetare uppger sig vara stolta över att arbeta hos Willhem.

Uppförandekod

Vi på Willhem ska hålla en hög etisk och moralisk standard i allt vi gör. Vi ska agera med ansvar och respekt mot våra kunder och vår omgivning. Våra uppförandekoder klargör de principer som styr Willhem i rollen som fastighetsägare och de förväntningar vi har på våra medarbetare, leverantörer och entreprenörer. FN Global Compacts principer och Willhems värdegrund, som präglas av viljan att vara värdeskapande, affärsmässiga, kundfokuserade, nyskapande och ansvarsfulla, ligger till grund för våra uppförandekoder.  

Uppförandekod medarbetare
Uppförandekod leverantörer och entreprenörer

Rapportering och styrning

Vårt hållbarhetsarbete regleras i vår policy för hållbar utveckling. Vi utgår från FN:s Agenda 2030 där vi har vi valt att prioritera åtta globala mål som styr mål och aktiviteter. Vår hållbarhetsrapportering är baserad på Global Reporting Initiative's (GRI) Core nivå. Willhem är även anslutna till FNs initiativ Global Compact.

Varje år deltar vi i den globala undersökningen GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) för att få en värdemätare på vårt hållbarhetsarbete.

För att identifiera de områden som är mest väsentliga för oss att arbeta med för vi dialog med våra primära intressenter. Under 2019 genomfördes en ny väsentlighetsanalys bland våra intressenter. Väsentlighetsanalysen styr våra prioriteringar i det löpande hållbarhetsarbetet.

Dokument:

Policy för hållbar utveckling
GRESB-rapport 2022
Års- och hållbarhetsredovisning 2021 
Intressent- och väsentlighetsanalys

Så skapar vi värde 

Genom att hantera de resurser vi tar i anspråk på ett ansvarsfullt sätt vill vi skapa värde i alla led gentemot våra intressenter. Vår värdemodell illustrerar vilka resurser vi tar i anspråk där kunden är i centrum. Förvaltningen och fastigheterna utvecklas kontinuerligt. Utöver att ta hand om befintligt bestånd är vår ambition att skapa fler bostäder utifrån de förutsättningar och förväntningar som finns i vår omvärld.

Se vår värdeskapandemodell