Personuppgifter

På Willhem värnar vi om din personliga integritet. Här beskriver vi vilka personuppgifter Willhem samlar in från dig genom våra interaktioner med dig och via våra tjänster samt hur vi använder och skyddar dessa uppgifter.

Våra vanligaste frågor

För dig som är hyresgäst eller bostadssökande

Willhem samlar in och behandlar de personuppgifter som behövs för att kunna administrera intresseanmälningar, hyresrättsrelationen och för att erbjuda dig som är hyresgäst hos oss en trygg och bekväm boendemiljö samt god service. All behandling av personuppgifter inom Willhem med dotterbolag sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

De personuppgifter som vi hanterar är till största delen personuppgifter som du själv lämnar till oss som t. ex namn, personnummer, kontaktuppgifter, försäkringsinformation, ekonomiska förhållanden eller önskemål gällande lägenheten eller lokalen. Vi får även viss information genom din interaktion med oss, t. ex Mina sidor, genom felanmälningar, passage-logg (t. ex information om när och var du använder din entrétagg), när vi inhämtar uppgifter om din förbrukning av el/vatten eller mätning av temperatur i lägenheten eller lokalen. Vissa personuppgifter får vi även från andra källor, t. ex. arbetsgivare, offentliga register, externa bostadsförmedlingar genom vilka du anmält ditt intresse, myndigheter, andra fastighetsägare (vid köp av fastighet) eller i samband med kreditupplysning som görs när du är aktuell för visning av lägenhet eller lokal.

De personuppgifter vi behandlar om dig som är registrerad god man, borgensman eller förvaltare för en hyresgäst är de uppgifter som krävs för att administrera hyresförhållandet med den hyresgäst som du är kopplad till.

Om du vistas i ett område där Willhem tillämpar kamerabevakning, innebär det att vi behandlar de personuppgifter om dig som filmas. Du får tydlig information på sådan plats om att ett specifikt område är kamerabevakat. Dessutom hittar du en detaljerad beskrivning avseende vår personuppgiftsbehandling i samband med kamerabevakning på vår hemsida under rubriken ”Information om våra trygghetskameror”.

För mer detaljerad information, se: 

Personuppgifter vi samlar in om dig som är hyresgäst eller bostadssökande

Rättslig grund och ändamål

När du söker lägenhet eller lokal hos oss behandlar vi endast de personuppgifter som är direkt kopplat till och krävs för att vi ska kunna administrera intresseanmälningar samt de kringtjänster som detta medför. Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter som sökande är en intresseavvägning och vid erbjudande är den rättsliga grunden en kommande avtalsrelation.

Under pågående hyresförhållande behandlar Willhem endast de personuppgifter som är direkt kopplat till och krävs för att vi ska kunna utföra vår roll som avtalspart, hyresvärd och de kringtjänster som denna roll medför, såsom skyldigheter utifrån lagstiftning. Den rättsliga grunden är huvudsakligen avtal eller lag. Om någon behandling av dina personuppgifter skulle kräva ditt samtycke inhämtar vi det separat.

Lagringsperioder

Willhem behåller inte dina personuppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamål med behandlingen. Som sökande behandlas din information för att administrera din intresseanmälan och dina uppgifter finns kvar så länge du aktivt söker bostad hos Willhem. Många av dina personuppgifter som hyresgäst sparas under hela hyrestiden och tills samtliga fordringar är slutreglerade. I vissa fall där vi måste spara särskild information enligt lag, för att bevaka våra rättsliga intressen eller om det finns misstanke om otillåtligt nyttjande av våra tjänster förbehåller vi oss rätten att spara uppgifterna så länge som det är nödvändigt för utredning av ärendet.

Utlämning av personuppgifter

Willhem är restriktiva med att lämna ut dina personuppgifter till part utanför Willhem och gör det i de fall det är nödvändigt för att uppfylla vårt åtagande som hyresvärd. Det innebär att personuppgifter kan komma att lämnas exempelvis till leverantör som underhåller Willhems IT-system, utför kundundersökningar, försäkringsbolag, el-, vatten- och energibolag, inkasso- och kreditupplysningsbolag, polis, annan hyresvärd för att utreda otillåtna andrahandsuthyrningar, jourbolag samt entreprenörer som utför arbeten i lägenheten eller lokalen. Dina personuppgifter kan också behandlas av våra samarbetspartners för att marknadsföra sina produkter som du, i rollen som Willhems hyresgäst, kan ha nytta av i samband med hyresförhållandet. Sådan marknadsföring kan avse bredbandsbolag, försäkringsbolag och elbolag. Uppgifter lämnas även ut till myndighet, kommun eller annan part vid utredning av brott, vid bostadsanpassning, meddelande till socialtjänst med anledning av störning/uppsägning eller i de fall detta krävs enligt lag eller myndighetsbeslut.

Vid eventuell försäljning av fastigheten där du bor kommer personuppgifter överföras till köparen av fastigheten.

Personuppgifterna kommer huvudsakligen behandlas inom EU/EES. I de undantagsfall personuppgifter behandlas utanför EU/EES ingås särskilt avtal med leverantören för en säker överföring.

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter. Willhem arbetar aktivt med att säkerställa att vi har korrekta personuppgifter. För att rätta, återkalla samtycke, invända mot behandlingen eller begränsa användningen av dina personuppgifter kan du höra av dig på gdpr@willhem.se. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset. Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna. Du kan en gång per kalenderår begära att få ett kostnadsfritt registerutdrag innehållande de personuppgifter som finns registrerade i våra system. Registerutdrag kan enklast beställas via Mina sidor.

Du har även rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. ett avtal med dig.

Om du inte har tillgång till Mina sidor kan du kontakta vår kundsupport på telefon eller vända dig till Willhems dataskyddsombud på gdpr@willhem.se med eventuell begäran eller andra frågor om personuppgiftsbehandling inom Willhem. Om ditt ärende rör ändring av personnummer behöver du legitimera dig fysiskt på ditt områdeskontor.

Du som använder vår prenumerationstjänst på lediga lägenheter, lokaler, p-platser, pågående nyproduktioner eller får våra digitala nyhetsbrev för hyresgäster har rätt att invända mot denna behandling och du kan enkelt avregistrera dig om du inte önskar få information i fortsättningen. Använd funktionen ”avprenumerera” i nyhetsbrevet eller skicka begäran om avregistrering till gdpr@willhem.se. Om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för marknadsföringsändamål kan du när som helst meddela oss detta via epost: gdpr@willhem.se. Uppgifterna raderas då från vårt system.

Tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder

Willhem strävar efter att ha en hög nivå när det gäller skydd av dina personuppgifter. Det innebär bl. a att Willhems anställda och leverantörer endast får tillgång till dina personuppgifter om det behövs för att de ska kunna utföra sina åtaganden. Det innebär även att vi aktivt arbetar med att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst och säkra de system som används. Samtliga av Willhems anställda har genomgått utbildning med kompetenstest i Dataskyddsförordningen och Willhem anlitar externa leverantörer av IT-säkerhet och informationssäkerhet för att kontinuerligt förbättra hanteringen av dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter 

Willhem AB (publ), org.nr. 556797–1295, med dotterbolag, är tillsammans personuppgiftsansvariga (se fullständig lista på dotterbolag i senaste årsredovisning) för behandlingen av dina personuppgifter. Kontakta oss: Att: Dataskyddsombud, Willhem AB, Box 53137, 400 15 Göteborg, telefon: 031-788 70 00. Dataskyddsombud hos Willhem: dataskyddsombud@willhem.se

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning, har du rätt att kontakta tillsynsmyndigheten.

Vi kan komma att göra ändringar i vår personuppgiftshantering och den senaste versionen av policyn finns tillgänglig på vår hemsida. Vi informerar på hemsidan i samband med detta.

Reviderad 2023-01-10 

För dig som är leverantör, entreprenör eller partner

Willhem samlar in och behandlar de personuppgifter som behövs för att kunna fungera i en professionell avtalsrelation till dig som leverantör, entreprenör, partner eller annan extern intressent. All behandling av personuppgifter inom Willhem med dotterbolag sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Vi samlar endast in de personuppgifter som behövs för vår avtalsrelation och är till största delen personuppgifter som du själv lämnar till oss som kontaktperson för leverantör eller annan extern intressent. Uppgifter som insamlas är t. ex namn, arbetstitel, e-postadress, adress, telefonnummer, eventuell annan kontaktinformation, personnummer för firmatecknare (i förekommande fall), faktureringsinformation, avtalsinformation, kreditupplysning.

Vi får även viss information genom din interaktion med Willhem i ditt arbete, t.ex. passageloggar (t. ex information om när och var du använder din entrétagg), vilka nycklar och vilka ärenden du är tilldelad. Dessa uppgifter behandlas med grund i en intresseavvägning.

Om du vistas i ett område där Willhem tillämpar kameraövervakning, innebär det att vi behandlar de personuppgifter om dig som filmas. Du får tydlig information på sådan plats om att ett specifikt område är kamerabevakat. Dessutom hittar du en detaljerad beskrivning avseende vår personuppgiftsbehandling i samband med kamerabevakning på vår hemsida under rubriken ”Information om våra trygghetskameror”.

Rättslig grund och ändamål

Under pågående avtalsförhållande behandlar Willhem endast de personuppgifter som är direkt kopplat till och krävs för att vi ska kunna utföra vår roll som avtalspart och de kringtjänster som denna roll medför, såsom skyldigheter utifrån lagstiftning. Den rättsliga grunden är huvudsakligen avtal eller lag. I de fall där vi inte har en affärsrelation men du har anmält att du är intresserad av att jobba med Willhem, behandlas dina uppgifter med stöd av en intresseavvägning.

Lagringsperioder

Willhem behåller inte dina personuppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Informationen sparas till dess att du ber om att vi raderar dina uppgifter, vi inte har en affärsrelation längre eller så länge vi, enligt lagstiftning, behöver spara underlaget (exempelvis vid underlag för bokföring). I vissa fall där vi måste spara särskild information enligt lag, för att bevaka våra rättsliga intressen och om det finns misstanke om otillåtligt nyttjande av våra tjänster förbehåller vi oss rätten att spara uppgifterna så länge som det är nödvändigt för utredning av ärendet.

Utlämning av personuppgifter till tredje part

Willhem är restriktiva med att lämna ut personuppgifter till part utanför Willhem och gör det i de fall det är nödvändigt för att uppfylla vårt åtagande som hyresvärd och avtalspart. Det innebär att personuppgifter kan komma att lämnas exempelvis till vår IT-leverantör som underhåller Willhems IT-system, försäkringsbolag, el-, vatten-, och energibolag, tjänsteleverantörer, inkasso- och kreditupplysningsbolag, polis eller jourbolag. Uppgifter lämnas även ut till myndigheter, kommuner eller annan part i de fall detta krävs enligt lag eller myndighetsbeslut.

Vid eventuell försäljning av fastighet kommer uppgifter om vår avtalsrelation överföras till köparen av fastigheten.

Personuppgifterna kommer huvudsakligen behandlas inom EU/EES. I de undantagsfall personuppgifter behandlas utanför EU/EES ingås särskilt avtal med leverantören för en säker överföring.

Dina rättigheter

Willhem arbetar aktivt med att säkerställa att vi har korrekta personuppgifter. För att korrigera, radera, överföra, invända mot behandlingen av eller begränsa användningen av dina personuppgifter är det enklast är att du kontaktar den motpart på Willhem som du normalt arbetar med. Som registrerad kan du en gång per kalenderår begära att få ett kostnadsfritt registerutdrag innehållande de personuppgifter som finns registrerade i våra system; kontakta gdpr@willhem.se med eventuell begäran om registerutdrag eller andra frågor om personuppgiftsbehandling inom Willhem.

Tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder

Willhem strävar efter att ha en hög nivå när det gäller skydd av dina personuppgifter. Det innebär bl. a att Willhems anställda och leverantörer endast får tillgång till dina personuppgifter om det behövs för att de ska kunna utföra sina åtaganden. Det innebär även att vi aktivt arbetar med att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst och säkra de system som används. Samtliga av Willhems anställda har genomgått utbildning med kompetenstest i Dataskyddsförordningen och Willhem anlitar externa leverantörer av IT-säkerhet och informationssäkerhet för att kontinuerligt förbättra hanteringen av dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter

Willhem AB (publ), org.nr. 556797–1295, med dotterbolag, är tillsammans personuppgiftsansvariga (se fullständig lista på dotterbolag i senaste årsredovisning) för behandlingen av dina personuppgifter. Kontakta oss: Att: Dataskyddsombud, Willhem AB, Vasagatan 45, 411 37 Göteborg, Box 53137, 400 15 Göteborg, telefon: 031-788 70 00. Dataskyddsombud hos Willhem: dataskyddsombud@willhem.se

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning, har du rätt att kontakta tillsynsmyndigheten.

Vi kan komma att göra ändringar i vår personuppgiftshantering och den senaste versionen av policyn finns tillgänglig på vår hemsida.

Reviderad 2022-09-23 

För dig som söker jobb hos oss

Willhem samlar in och behandlar de personuppgifter som behövs för att rekrytera till tjänster på Willhem. All behandling av personuppgifter inom Willhem med dotterbolag sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Vi samlar endast in de personuppgifter som behövs för vår rekryteringsprocess och avidentifierad statistik. De personuppgifter som vi hanterar är till största delen personuppgifter som du själv lämnar till oss som t. ex CV (innehållande namn, kontaktuppgifter etc), personligt brev, fotografi, Linkedin-profil, intyg eller betyg, referenser och resultat från eventuella tester eller anteckningar från intervjuer eller referenssamtal. Det är ditt ansvar, som sökande, att enbart lämna relevant information för din ansökan. Du måste säkerställa att känsliga uppgifter, såsom exempelvis religion, hälsa, politiskt eller fackligt engagemang inte anges i din ansökan till Willhem.

För vissa av våra tjänster genomförs en bakgrundskontroll av slutkandidaten innan vi erbjuder anställning. Vid dessa tillfällen informeras sökande redan i ansökningsprocessen om eventuell bakgrundskontroll. Slutkandidaten informeras och kontaktas av extern leverantör för information om bakgrundskontroll. Informationen som framgår i bakgrundskontrollen hanteras enbart av Willhems HR-avdelning.

Rättslig grund och ändamål

Willhem behandlar endast de personuppgifter som är direkt kopplat till och krävs i vår roll som arbetsgivare och de kringtjänster som denna roll medför. Dessa uppgifter behandlas med stöd av berättigat intresse för att Willhem ska kunna utföra bolagets rekrytering och kompetensförsörjning.

Lagringsperioder

Dina uppgifter sparas av rättsliga skäl i 2 år efter avslutad rekrytering eller uppladdning av CV för spontanansökan. För det fall att du har laddat upp ditt CV för en spontanansökan behandlas dina uppgifter med till dess att du raderar din ansökan eller 2 år efter ansökningstillfället.

Utlämning av personuppgifter

Willhem lämnar enbart ut personuppgifter till part utanför verksamheten i de fall det är nödvändigt för att uppfylla vårt åtagande som potentiell arbetsgivare. Externa samarbetspartners, inom rekrytering, säkerhet och tillhandahållande av system kan komma att hantera dina personuppgifter vid eventuell fördjupad kandidatbedömning eller bakgrundskontroll för slutkandidater samt vid supportärenden gällande system. Uppgifter lämnas även ut till myndigheter, kommuner eller annan part i de fall detta krävs enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Inga personuppgifter överförs till land utanför EU/EES och i de undantagsfall detta sker ingås avtal med leverantören för en säker överföring.

Dina rättigheter

Willhem arbetar aktivt med att säkerställa att vi har korrekta personuppgifter. Som registrerad hos Willhem har du rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, raderade vid önskemål eller begränsa/invända mot personuppgiftshantering. Enklast är att du kontaktar Willhems HR-avdelning på info.personal@willhem.se och ber om att få korrigerat eller raderat dina uppgifter.

Som registrerad kan du en gång per kalenderår begära att få ett registerutdrag innehållande de personuppgifter som finns registrerade i våra system. Kontakta Willhems Dataskyddsombud med eventuell begäran om registerutdrag.

Tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder

Willhem strävar efter att ha en hög nivå när det gäller skydd av dina personuppgifter. Det innebär bl. a att Willhems anställda och leverantörer endast får tillgång till dina personuppgifter om det behövs för att de ska kunna utföra sina åtaganden. Det innebär även att vi aktivt arbetar med att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst och säkra de system som används. Samtliga av Willhems anställda har genomgått utbildning med kompetenstest i Dataskyddsförordningen och Willhem anlitar externa leverantörer av IT-säkerhet och informationssäkerhet för att kontinuerligt förbättra hanteringen av dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter

Willhem AB (publ), org.nr. 556797–1295, med dotterbolag, är tillsammans personuppgiftsansvariga (se fullständig lista på dotterbolag i senaste årsredovisning) för behandlingen av dina personuppgifter.

För frågor om rekryteringsprocessen eller det system som Willhem nyttjar för rekrytering, vänligen kontakta HR-avdelningen info.personal@willhem.se.

Kontakta oss: Att: Dataskyddsombud, Willhem AB, Box 53137, 400 15 Göteborg, telefon: 031-788 70 00. Dataskyddsombud hos Willhem: dataskyddsombud@willhem.se.

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter i strid med tillämplig dataskydslagstiftning, har du rätt att kontakta tillsynsmyndigheten.

Reviderad 2022-09-23

Information om våra trygghetskameror

Willhem fokuserar på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Som en del i detta arbete använder vi, i ett fåtal av våra fastigheter, kamerabevakning för att förebygga och förhindra skadegörelse, brottslig verksamhet, att obehöriga personer vistas i boendemiljön eller åsidosättande av god ordning. 

Vår kamerabevakning innebär att vi behandlar personuppgifter om dig som filmas av våra kameror. Kameror monteras i exempelvis p-hus, källare, entréer eller andra ställen i och runt våra fastigheter där vi har gjort bedömningen att detta behov finns. Nedan hittar du en mer detaljerad beskrivning av hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har i samband med vår kamerabevakning. Denna information gäller dig som:

  • är vår hyresgäst;
  • besöker en hyresgäst;
  • arbetar hos oss;
  • är vår leverantör, entreprenör eller partner;
  • har föräldraansvar för ett barn som vistas på den kamerabevakade platsen; eller
  • annars vistas på den kamerabevakade platsen.

Rättslig grund och ändamål

Willhem behandlar de personuppgifter som vi har samlat in genom vår kamerabevakning för att kunna ge våra anställda en säker arbetsmiljö samt skapa trygghet för boende och besökare.

Vi behandlar även dina personuppgifter för att skydda vår egendom genom att kunna förbereda och utreda eventuella anspråk, t.ex. för att kunna driva ett försäkringsärende eller skadeståndsanspråk.

Om du är vår hyresgäst och kamerabevakningen ger oss underlag för att du agerar i strid med ditt hyreskontrakt kommer vi även behandla dina personuppgifter på inspelat material för att säkerställa att våra ordningsföreskrifter och god ordning inte åsidosätts i förhållande till användning av soprum och andra gemensamma ytor.

Behandlingarna ovan grundas på en intresseavvägning där vi gjort bedömningen att vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för ovan angivna ändamål väger tyngre än ditt intresse eller grundläggande rättigheter och friheter.

I vissa fall lämnar vi ut och/eller lagrar inspelat material från vår kamerabevakning efter begäran från polis eller annan brottsutredande myndighet. Vi gör detta när utlämnande och/eller lagring är nödvändig för att följa myndighetsbeslut.

Behandlingen grundas på att den är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse.

För att minimera risken för intrång i den personliga integriteten har vi bland annat valt att ha en kort lagringstid för det inspelade materialet, se till att enbart ett fåtal personer har tillgång till det inspelade materialet och ha rutiner för hur inspelat material får hanteras.

Lagringsperioder

Inspelat material från vår kamerabevakning kommer att lagras som längst i 14 dagar från inspelningsdatum, om inget inträffar som gör att vi behöver lagra materialet under en längre tid, exempelvis för att kunna tillvarata våra rättigheter eller göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Material som brottsutredande myndighet kräver att vi lämnar ut och/eller lagrar enligt myndighetsbeslut kommer att lagras så länge det krävs för att tillgodose ett sådant beslut.

Utlämning av personuppgifter

Willhem är restriktiva med att lämna ut dina personuppgifter till part utanför Willhem och gör det i de fall det är nödvändigt för att uppfylla vårt åtagande som hyresvärd. Detta innebär att de som hjälper oss med vår kamerabevakning, såsom exempelvis vårt säkerhetsföretag och IT-leverantör, har tillgång till inspelat material. Dessa kommer behandla detta material i egenskap av vårt personuppgiftsbiträde vilket innebär att de endast behandlar dina personuppgifter enligt våra instruktioner.

Inspelat material lämnas även ut till myndighet, kommun eller annan part vid utredning av eventuellt brott eller i de fall detta krävs enligt lag eller myndighetsbeslut.

Inga personuppgifter överförs till land utanför EU/EES och i de undantagsfall detta sker ingås avtal med leverantören för en säker överföring.

Dina rättigheter

Willhem arbetar aktivt med att säkerställa att vi endast behandlar korrekta personuppgifter. Du som återfinns i inspelat material har rätt till rättelse genom att få felaktiga personuppgifter rättade och komplettera ofullständiga personuppgifter, t.ex. om tidsangivelsen i materialet inte stämmer.

Du har även rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning, exempelvis om du tror att vi behandlar felaktiga personuppgifter. Du har också rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis anser att de inte är korrekta. Då kan vi begränsa vår behandling under tiden för vår kontroll om personuppgifterna är felaktiga eller inte.

Du har rätt till tillgång genom att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och, om så är fallet, rätt att få information om hur personuppgifterna behandlas (exempelvis information om ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller). Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar. I dessa fall behöver din begäran bland annat innehålla uppgifter som gör att vi kan identifiera dig i inspelat material.

Du har under vissa förutsättningar rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Sådana förutsättningar föreligger exempelvis om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för eller om personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt.

Kontaktuppgifter

Willhem AB (publ), org.nr. 556797–1295, med dotterbolag, är tillsammans personuppgiftsansvariga (se fullständig lista på dotterbolag i senaste årsredovisning) för behandling av personuppgifter för inspelat material.

Om du har några frågor om vår personuppgiftsbehandling eller vill utnyttja några av dina rättigheter vänligen kontakta oss via epost på gdpr@willhem.se, post: Att: Dataskyddsombud, Willhem AB, Box 53137, 400 15 Göteborg eller telefon: 031-788 70 00. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@willhem.se.

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning, har du rätt att kontakta Datainspektionen.

Senast uppdaterad 2020-09-15