För dig som är bostadssökande

Willhem samlar in och behandlar de personuppgifter som behövs för att kunna administrera intresseanmälningar, hyresrättsrelationen och för att erbjuda dig god service. All behandling av personuppgifter av Willhem med dotterbolag sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

De personuppgifter som vi hanterar vid en intresseanmälan eller bostadserbjudande är till största delen personuppgifter som du själv lämnar till oss, som t. ex namn, personnummer, kontaktuppgifter, försäkringsinformation, familjebevis, ekonomiska förhållanden eller önskemål gällande lägenheten. Vi får även viss information genom din interaktion med oss via våra tjänster, t. ex Mina sidor eller andra serviceärenden. Vissa personuppgifter får vi även från andra källor, t. ex. arbetsgivare, offentliga register, externa bostadsförmedlingar genom vilka du anmält ditt intresse, myndigheter eller i samband med kreditupplysning som görs när du är aktuell för visning av lägenhet. 

Rättslig grund och ändamål

Willhem behandlar endast de personuppgifter som är direkt kopplat till och krävs för att vi ska kunna administrera intresseanmälningar samt de kringtjänster som detta medför. Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter som bostadssökande är en intresseavvägning och i de fall där du erbjuds bostad är den rättsliga grunden en kommande avtalsrelation.

Lagringsperioder

Willhem behåller inte dina personuppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Din information behandlas för att administrera din intresseanmälan och finns kvar så länge du aktivt söker bostad hos Willhem. I vissa fall där vi måste spara särskild information enligt lag, för att bevaka våra rättsliga intressen och om det finns misstanke om otillåtligt nyttjande av våra tjänster förbehåller vi oss rätten att spara uppgifterna så länge som det är nödvändigt för utredning av ärendet.

Personuppgifter vi samlar in om dig som är bostadssökande eller erbjuds bostad

Utlämning av personuppgifter

Willhem är restriktiva med att lämna ut dina personuppgifter till part utanför Willhem och gör det i de fall det är nödvändigt för att uppfylla vårt åtagande som hyresvärd. Det innebär att personuppgifter kan komma att lämnas exempelvis till vår IT-leverantör som underhåller Willhems IT-system, försäkringsbolag, el-, vatten-, och energibolag, inkasso- och kreditupplysningsbolag, polis, annan hyresvärd för att utreda otillåtna andrahandsuthyrningar/överlåtelser, jourbolag samt entreprenörer som utför renoveringsarbeten eller skadedjursbekämpning i lägenheten. Uppgifter lämnas även ut till myndighet, kommun eller annan part vid utredning av brott, vid bostadsanpassning, meddelande till socialtjänst med anledning av störning/uppsägning eller i de fall detta krävs enligt lag eller myndighetsbeslut.

Vid eventuell försäljning av fastigheten där du bor kommer personuppgifter överföras till köparen av fastigheten.

Inga personuppgifter överförs till land utanför EU/EES och i de undantagsfall detta sker ingås avtal med leverantören för en säker överföring.

Dina rättigheter

Willhem arbetar aktivt med att säkerställa att vi har korrekta personuppgifter. Som registrerad hos Willhem har du rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga. Enklast är att du själv uppdaterar dina personuppgifter på Mina sidor. Om du inte har tillgång till Mina sidor kan du kontakta vår kundsupport på telefon för att få hjälp med att uppdatera dina personuppgifter. Om ditt ärende rör ändring av personnummer krävs att du personligen besöker ditt områdeskontor. Du behöver då ta med dig giltig ID-handling.

Som bostadssökande kan du en gång per kalenderår begära att få ett registerutdrag innehållande de personuppgifter som finns registrerade i våra system. Registerutdrag kan enklast begäras via Mina sidor men det går även bra att kontakta vår kundsupport på telefon.

Du som har registrerat dig som bostadssökande hos oss kan när som helst avregistrera dig genom att logga in på Mina Sidor och begära om radering av ditt konto. Dina personliga uppgifter och dina intresseanmälningar raderas då från vår hemsida och vårt register. Du som använder vår prenumerationstjänst på lediga lägenheter eller pågående nyproduktioner via e-post har rätt att invända mot denna behandling och du kan enkelt avsluta din prenumeration genom funktionen ”avregistrera prenumeration” eller genom att skicka begäran om avregistrering till gdpr@willhem.se. Uppgifterna raderas då från vårt system. Du har också rätt att begära att vi begränsar användningen av dina uppgifter om du exempelvis inte anser att de är korrekta. Du har även rätt att begära att få ut dina personuppgifter, när det är tekniskt möjligt, i syfte att överföra dessa till annan personuppgiftsansvarig.

Tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder

Willhem strävar efter att ha en hög nivå när det gäller skydd av dina personuppgifter. Det innebär bl. a att Willhems anställda och leverantörer endast får tillgång till dina personuppgifter om det behövs för att de ska kunna utföra sina åtaganden. Det innebär även att vi aktivt arbetar med att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst och säkra de system som används. Samtliga av Willhems anställda har genomgått utbildning med kompetenstest i Dataskyddsförordningen och Willhem anlitar externa leverantörer av IT-säkerhet och informationssäkerhet för att kontinuerligt förbättra hanteringen av dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter

Willhem AB (publ), org.nr. 556797–1295, med dotterbolag, är tillsammans personuppgiftsansvariga (se fullständig lista på dotterbolag i senaste årsredovisning) för behandlingen av dina personuppgifter. Kontakta oss: Att: Dataskyddsombud, Willhem AB, Box 53137, 400 15 Göteborg, telefon: 031-788 70 00. Dataskyddsombud hos Willhem: dataskyddsombud@willhem.se

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning, har du rätt att kontakta Datainspektionen.

Uppdaterad 2020-09-15