För dig som är hyresgäst

Willhem samlar in och behandlar de personuppgifter som behövs för att kunna administrera hyresrättsrelationen och för att erbjuda dig som är hyresgäst hos oss en trygg och bekväm boendemiljö samt god service. All behandling av personuppgifter inom Willhem med dotterbolag sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

De personuppgifter som vi hanterar är till största delen personuppgifter som du själv lämnar till oss som t. ex namn, personnummer, kontaktuppgifter, försäkringsinformation, felanmälningar, ekonomiska förhållanden eller önskemål gällande lägenheten. Vi får även viss information genom din interaktion med oss, t. ex Mina sidor, genom felanmälningar, passage-logg (t. ex information om när och var du använder din entrétagg), när vi inhämtar uppgifter om din förbrukning av el/vatten eller mätning av temperatur i lägenheten. Vissa personuppgifter får vi även från andra källor, t. ex. offentliga register eller myndigheter. 

Vi använder oss av BankID när du signerar kontrakt och blanketter, samt vid identifiering när du ringer till oss, för att säkerställa att vi pratar med rätt person.

Om du vistas i ett område där Willhem tillämpar kamerabevakning, innebär det att vi behandlar de personuppgifter om dig som filmas. Du får tydlig information på sådan plats om att ett specifikt område är kamerabevakat. Dessutom hittar du en detaljerad beskrivning avseende vår personuppgiftsbehandling i samband med kamerabevakning på vår hemsida under rubriken ”Information om våra trygghetskameror”.

Rättslig grund och ändamål

Willhem behandlar endast de personuppgifter som är direkt kopplat till och krävs för att vi ska kunna utföra vår roll som avtalspart, hyresvärd och de kringtjänster som denna roll medför.

Lagringsperioder

Willhem behåller inte dina personuppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamål med behandlingen. I vissa fall där vi måste spara särskild information enligt lag, för att bevaka våra rättsliga intressen eller om det finns misstanke om otillåtligt nyttjande av våra tjänster förbehåller vi oss rätten att spara uppgifterna så länge som det är nödvändigt för utredning av ärendet.

Personuppgifter vi samlar in om dig som är hyresgäst

Utlämning av personuppgifter

Willhem är restriktiva med att lämna ut dina personuppgifter till part utanför Willhem och gör det i de fall det är nödvändigt för att uppfylla vårt åtagande som hyresvärd. Det innebär att personuppgifter kan komma att lämnas exempelvis till IT-leverantör som underhåller Willhems IT-system, försäkringsbolag, el-, vatten- och energibolag, inkasso- och kreditupplysningsbolag, polis, annan hyresvärd för att utreda otillåtna andrahandsuthyrningar, jourbolag samt entreprenörer som utför arbeten i lägenheten. Dina personuppgifter kan också behandlas av våra samarbetspartners för att marknadsföra sina produkter som du, i rollen som Willhems hyresgäst, kan ha nytta av i samband med hyresförhållandet. Sådan marknadsföring kan avse bredbandsbolag, försäkringsbolag och elbolag. Uppgifter lämnas även ut till myndighet, kommun eller annan part vid utredning av brott, vid bostadsanpassning, meddelande till socialtjänst med anledning av störning/uppsägning eller i de fall detta krävs enligt lag eller myndighetsbeslut.

Vid eventuell försäljning av fastigheten där du bor kommer personuppgifter överföras till köparen av fastigheten.

Inga personuppgifter överförs till land utanför EU/EES och i de undantagsfall detta sker ingås avtal med leverantören för en säker överföring.

Dina rättigheter

Willhem arbetar aktivt med att säkerställa att vi har korrekta personuppgifter. Som registrerad hos Willhem har du rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga. Enklast är att du själv uppdaterar dina personuppgifter på Mina sidor. Om du inte har tillgång till Mina sidor kan du kontakta vår kundsupport på telefon för att få hjälp med att uppdatera dina personuppgifter. Om ditt ärende rör ändring av personnummer krävs att du personligen besöker ditt områdeskontor. Du behöver då ta med dig giltig ID-handling.

Som hyresgäst kan du en gång per kalenderår begära att få ett kostnadsfritt registerutdrag innehållande de personuppgifter som finns registrerade i våra system. Registerutdrag kan enklast beställas via Mina sidor men det går även bra att kontakta vår kundsupport på telefon.

Du som är hyresgäst hos oss och har konto på Mina sidor kan även invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begränsa behandlingen av dina personuppgifter genom att logga in på Mina Sidor och radera ditt konto. Ditt konto på Mina sidor raderas då från vår hemsida vilket då innebär att du inte kan felanmäla online men inget påverkas i övrigt gällande dina uppgifter som hyresgäst. Du som använder vår prenumerationstjänst på lediga lägenheter, pågående nyproduktioner eller får våra digitala nyhetsbrev för hyresgäster har rätt att invända mot denna behandling och du kan enkelt avregistrera dig om du inte önskar få information i fortsättningen. Använd funktionen ”avprenumerera” i nyhetsbrevet eller skicka begäran om avregistrering till gdpr@willhem.se. Om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för marknadsföringsändamål kan du när som helst meddela oss detta via epost: gdpr@willhem.se. Uppgifterna raderas då från vårt system. Du har också rätt att begära att vi begränsar användningen av dina uppgifter om du exempelvis inte anser att de är korrekta. Du har även rätt att begära att få ut dina personuppgifter, när det är tekniskt möjligt, i syfte att överföra dessa till annan personuppgiftsansvarig.

Tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder

Willhem strävar efter att ha en hög nivå när det gäller skydd av dina personuppgifter. Det innebär bl. a att Willhems anställda och leverantörer endast får tillgång till dina personuppgifter om det behövs för att de ska kunna utföra sina åtaganden. Det innebär även att vi aktivt arbetar med att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst och säkra de system som används. Samtliga av Willhems anställda har genomgått utbildning med kompetenstest i Dataskyddsförordningen och Willhem anlitar externa leverantörer av IT-säkerhet och informationssäkerhet för att kontinuerligt förbättra hanteringen av dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter

Willhem AB (publ), org.nr. 556797–1295, med dotterbolag, är tillsammans personuppgiftsansvariga (se fullständig lista på dotterbolag i senaste årsredovisning) för behandlingen av dina personuppgifter. Kontakta oss: Att: Dataskyddsombud, Willhem AB, Box 53137, 400 15 Göteborg, telefon: 031-788 70 00. Dataskyddsombud hos Willhem: dataskyddsombud@willhem.se 

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning, har du rätt att kontakta Datainspektionen.

Uppdaterad 2021-02-05