För dig som söker jobb hos oss

Willhem samlar in och behandlar de personuppgifter som behövs för att rekrytera till tjänster på Willhem. All behandling av personuppgifter inom Willhem med dotterbolag sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Vi samlar endast in de personuppgifter som behövs för vår rekryteringsprocess och avidentifierad statistik. De personuppgifter som vi hanterar är till största delen personuppgifter som du själv lämnar till oss som t. ex CV (innehållande namn, kontaktuppgifter etc), personligt brev, fotografi, Linkedin-profil, intyg eller betyg, referenser och resultat från eventuella tester eller anteckningar från intervjuer eller referenssamtal. Det är ditt ansvar, som sökande, att enbart lämna relevant information för din ansökan. Du måste säkerställa att känsliga uppgifter, såsom exempelvis religion, hälsa, politiskt eller fackligt engagemang inte anges i din ansökan till Willhem.

För vissa av våra tjänster genomförs en bakgrundskontroll av slutkandidaten innan vi erbjuder anställning. Vid dessa tillfällen informeras sökande redan i ansökningsprocessen om eventuell bakgrundskontroll. Slutkandidaten informeras och kontaktas av extern leverantör för information om bakgrundskontroll. Informationen som framgår i bakgrundskontrollen hanteras enbart av Willhems HR-avdelning.

Rättslig grund och ändamål

Willhem behandlar endast de personuppgifter som är direkt kopplat till och krävs i vår roll som arbetsgivare och de kringtjänster som denna roll medför. Dessa uppgifter behandlas med stöd av berättigat intresse för att Willhem ska kunna utföra bolagets rekrytering och kompetensförsörjning.

Lagringsperioder

Dina uppgifter sparas av rättsliga skäl i 2 år efter avslutad rekrytering eller uppladdning av CV för spontanansökan. För det fall att du har laddat upp ditt CV för en spontanansökan behandlas dina uppgifter med till dess att du raderar din ansökan eller 2 år efter ansökningstillfället.

Utlämning av personuppgifter

Willhem lämnar enbart ut personuppgifter till part utanför verksamheten i de fall det är nödvändigt för att uppfylla vårt åtagande som potentiell arbetsgivare. Externa samarbetspartners, inom rekrytering, säkerhet och tillhandahållande av system kan komma att hantera dina personuppgifter vid eventuell fördjupad kandidatbedömning eller bakgrundskontroll för slutkandidater samt vid supportärenden gällande system. Uppgifter lämnas även ut till myndigheter, kommuner eller annan part i de fall detta krävs enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Inga personuppgifter överförs till land utanför EU/EES och i de undantagsfall detta sker ingås avtal med leverantören för en säker överföring.

Dina rättigheter

Willhem arbetar aktivt med att säkerställa att vi har korrekta personuppgifter. Som registrerad hos Willhem har du rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, raderade vid önskemål eller begränsa/invända mot personuppgiftshantering. Enklast är att du kontaktar Willhems HR-avdelning på info.personal@willhem.se och ber om att få korrigerat eller raderat dina uppgifter.

Som registrerad kan du en gång per kalenderår begära att få ett registerutdrag innehållande de personuppgifter som finns registrerade i våra system. Kontakta Willhems Dataskyddsombud med eventuell begäran om registerutdrag.

Tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder

Willhem strävar efter att ha en hög nivå när det gäller skydd av dina personuppgifter. Det innebär bl. a att Willhems anställda och leverantörer endast får tillgång till dina personuppgifter om det behövs för att de ska kunna utföra sina åtaganden. Det innebär även att vi aktivt arbetar med att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst och säkra de system som används. Samtliga av Willhems anställda har genomgått utbildning med kompetenstest i Dataskyddsförordningen och Willhem anlitar externa leverantörer av IT-säkerhet och informationssäkerhet för att kontinuerligt förbättra hanteringen av dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter

Willhem AB (publ), org.nr. 556797–1295, med dotterbolag, är tillsammans personuppgiftsansvariga (se fullständig lista på dotterbolag i senaste årsredovisning) för behandlingen av dina personuppgifter.

För frågor om rekryteringsprocessen eller det system som Willhem nyttjar för rekrytering, vänligen kontakta HR-avdelningen info.personal@willhem.se.

Kontakta oss: Att: Dataskyddsombud, Willhem AB, Box 53137, 400 15 Göteborg, telefon: 031-788 70 00. Dataskyddsombud hos Willhem: dataskyddsombud@willhem.se.

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter i strid med tillämplig dataskydslagstiftning, har du rätt att kontakta tillsynsmyndigheten.

Reviderad 2022-09-23